معنی،توضیح و ترجمه انگلیسی سوره های قرآن به همراه "فهرست موضوعی"
 www.quranindex.ir 

احتراما" مراجعه به اين وب سايت پيشنهاد مي گردد.


برچسب‌ها: فهرست موضوعي قرآن, فهرست موضوع هاي قران, موضوعات قرآن, ليست موضوع, موضوع هاي مطرح شده در قرآن كريم
+ نوشته شده در  پنجشنبه 18 دی1393ساعت 9:31  توسط نویسنده وبلاگ  | 

 

(ناس - 114)(فلق - 113)(اخلاص – 112) (مسد- 111)

(نصر- 110)(كافرون- 109)(كوثر- 108)(ماعون- 107)

(قريش- 106)(فيل- 105)(همزه- 104)(عصر- 103)

(تكاثر- 102)(قارعه-101)(عاديات- 100)(زلزال- 99)

(بينه- 98)(قدر- 97)(علق- 96)تين- 95)(شرح- 94)(ضحي - 93)

(ليل- 92)(شمس- 91)(بلد- 90)(فجر- 89)(غاشيه- 88)

(اعلي- 87)(طارق- 86)(بروج- 85)(انشقاق- 84) (مطففين- 83)

(انفطار- 82) (تكوير- 81) (عبس- 80) (نازعات- 79

(نباء- 78) (قيامت- 75)(نساء- 4) (آل عمران- 3) (بقره- 2)(حمد- 1)

شماره آیه: شماره سوره

  1. دنيا

1.1.          ازنگاه كلي

1.1.1.           آفرينش دنيا(32-27: 79)(16-10: 78)

1.1.2.           ارجحيت آخرت به دنيا (4: 93)(17: 87)

1.1.3.           اطاعت محض ازخدا(37: 78)

1.1.4.           انتخاب دنيا(16: 87)

1.1.5.        برگزيدگان خدا(42و33: 3)

1.1.6.           تباهي اعمال(22و21: 3)(217: 2)

1.1.7.           تمام شدن كاردنيا(210: 2)

1.1.8.           دل بستن به دنيا(188: 3)

1.1.9.           رحمت خدا(251: 2)

1.1.10.   زينت دنيا(14: 3)

1.1.11.   كتاب(29: 78)

1.1.12.   مالكيت دنيا(37: 78)

1.1.13.   مكان فريب(185: 3)

1.2.          كتاب

1.2.1.           ازنگاه كلي

1.2.1.1.       ايمان به كتاب(177: 2)

1.2.1.2.       دليل نزول كتاب(164: 3) (213: 2)

1.2.1.3.       كتاب مبين

1.2.2.           انجيل

1.2.2.1.       جداكننده حق از باطل(4: 3)

1.2.2.2.       نزول انجيل(3: 3)

1.2.2.3.       هدايت(4: 3)

1.2.3.           تورات

1.2.3.1.       تصديق تورات(50: 3)

1.2.3.2.       جداكننده حق از باطل(4: 3)

1.2.3.3.       صحف موسي(19و18: 87)

1.2.3.4.       نزول تورات(3: 3)

1.2.3.5.       هدايت(4: 3)

1.2.4.           زبور(184: 3)

1.2.5.           صحف

1.2.5.1.       برتري آخرت(19و18: 87)

1.2.5.2.       ضمانت بقاي نوشته ها(3-98)

1.2.5.3.       نوشته هاي پاك(2- 98)

1.2.6.           قرآن

1.2.6.1.       حراست ازقرآن

1.2.6.1.1.    بيان وتوضيح قرآن(19: 75)

1.2.6.1.2.    پاك كردن صحيفه قرآن(16و15: 80)

1.2.6.1.3.    جمع كردن قرآن(17: 75)

1.2.6.1.4.    خواندن قرآن(18و17: 75)

1.2.6.1.5.    كلام خدا(7: 3)

1.2.6.1.6.    لوح محفوظ(22: 85)

1.2.6.2.       حروف مقطعه(1: 3)(2:1)

1.2.6.3.       عظمت قرآن

1.2.6.3.1.    آيات متشابه(7: 3)

1.2.6.3.2.    آيات محكم(7: 3)

1.2.6.3.3.    اهميت دادن به آيات(231: 2)

1.2.6.3.4.    باحكمت(58: 3)

1.2.6.3.5.    بدون هيچ شك(2: 2)

1.2.6.3.6.    تصديق كننده(3: 3) (101: 2)

1.2.6.3.7.    جداكننده حق از باطل(4: 3) (185: 2)

1.2.6.3.8.    حقانيت قرآن(108و62و3: 3) (252: 2)

1.2.6.3.9.    دلايل روشن(185و99: 2)

1.2.6.3.10.                      عدم امكان ساخت سوره مشابه(24و23: 2)

1.2.6.3.11.                      قرآن باشكوه(21: 85)

1.2.6.3.12.                      موعظه(231: 2)

1.2.6.3.13.                      نوشته هاي باارزش(14و13: 80)

1.2.6.3.14.                      هدايت وبشارت(97: 2)

1.2.6.4.       قرائت قرآن

1.2.6.4.1.    احترام هنگام قرائت(21: 84)

1.2.6.5.       قسم

1.2.6.5.1.    آسمان(5: 91)(11و1: 86)(1: 85)

1.2.6.5.2.    اسبان تندرو(5-1: 100)

1.2.6.5.3.    انجير(1: 95)

1.2.6.5.4.    پدر(3: 90)

1.2.6.5.5.    جفت وتاق(3: 89)

1.2.6.5.6.    خورشيد(1: 91)

1.2.6.5.7.    روز(1: 93)(2: 92)(3: 91)

1.2.6.5.8.    روزقيامت(1: 75)

1.2.6.5.9.    روزموعود(2: 85)

1.2.6.5.10.                      زمين(6: 91)(12: 86)

1.2.6.5.11.                      زيتون(1: 95)

1.2.6.5.12.                      ستاره(1: 86)

1.2.6.5.13.                      شاهد(3: 85)

1.2.6.5.14.                      شب(2: 93)(1: 92)(4: 91)(4و2: 89)(17: 84)(17: 81)

1.2.6.5.15.                      شفق(16: 84)

1.2.6.5.16.                      صبح(18: 81)

1.2.6.5.17.                      عصر(1: 103)

1.2.6.5.18.                      فجر(1: 89)

1.2.6.5.19.                      فرزند(3: 90)

1.2.6.5.20.                      كوه طور(2: 95)

1.2.6.5.21.                      ماه(2: 91)(18: 84)

1.2.6.5.22.                      مخفي شونده(16و15: 81)

1.2.6.5.23.                      مشهود(3: 85)

1.2.6.5.24.                      مكه(3: 95)(1: 90)

1.2.6.5.25.                      نروماده(3: 92)

1.2.6.5.26.                      نفس(7: 91)(2: 75)

1.2.6.6.       قياس در قرآن

1.2.6.6.1.    آفرينش آدم وعيسي(ع)(59: 3)

1.2.6.6.2.    بزرگ وبزرگتر(219و217: 2)

1.2.6.6.3.    خشنودكننده وخشمگين كننده خداوند(162: 3)

1.2.6.6.4.    شب قدر وماههاي سال(3: 97)

1.2.6.6.5.    غلام مومن ومرد مشرك(221: 2)

1.2.6.6.6.    فتنه وقتل(217: 2)

1.2.6.6.7.    كنيز مومنه وزن مشرك(221: 2)

1.2.6.7.       مثلهاي قرآني

1.2.6.7.1.    آتش گرفتن باغ(266: 2)

1.2.6.7.2.    انداختن پشت سر(187: 3)

1.2.6.7.3.    انگشت در دهان(119: 3)

1.2.6.7.4.    باد سرد شديد(117: 3)

1.2.6.7.5.    باران ورعدوبرق درتاريكي(19: 2)

1.2.6.7.6.    بارسنگين كمرشكن(3و2: 94)

1.2.6.7.7.    بارش برباغ(265: 2)

1.2.6.7.8.    برگشت از پاشنه پا(149و144: 3) (143: 2)

1.2.6.7.9.    به هم خوردن تعادل(275: 2)

1.2.6.7.10.                      بي ايماني(93: 2)

1.2.6.7.11.                      پاسخ از راه دور(171: 2)

1.2.6.7.12.                      پرده برچشمها(7: 2)

1.2.6.7.13.                      پروانه پراكنده(4: 101)

1.2.6.7.14.                      پشم زده شده(5: 101)

1.2.6.7.15.                      پشه(26: 2)

1.2.6.7.16.                      تسليم وجه(112: 2)

1.2.6.7.17.                      حركت درشب هنگام رعدوبرق(20: 2)

1.2.6.7.18.                      خاموش شدن آتش(17: 2)

1.2.6.7.19.                      خريد دنيا به بهاي آخرت(86: 2)

1.2.6.7.20.                      خوشه (261: 2)

1.2.6.7.21.                      دستگیره محکم(256: 2)

1.2.6.7.22.                      رنگ خدا(138: 2)

1.2.6.7.23.                      زمين پرازطلا(91: 3)

1.2.6.7.24.                      زيرانداز(22: 2)

1.2.6.7.25.                      سرپناه(22: 2)

1.2.6.7.26.                      سنگ صاف(264: 2)

1.2.6.7.27.                      سود تجارت اعمال(16: 2)

1.2.6.7.28.                      لبه پرتگاه آتش(103: 3)

1.2.6.7.29.                      غبارروي دل(14: 83)

1.2.6.7.30.                      غلاف(88: 2)

1.2.6.7.31.                      قلب مريض(10: 2)

1.2.6.7.32.                      كاه نيمه جويده(5- 105)

1.2.6.7.33.                      لباس (187: 2)

1.2.6.7.34.                      مراقبت از گياه(37: 3)

1.2.6.7.35.                      مزرعه(223: 2)

1.2.6.7.36.                      مهربرگوش(7: 2)

1.2.6.7.37.                      مهربرقلب(7: 2)

1.2.6.7.38.                      ناشنوا، لال، كور(171و18: 2)

1.2.6.7.39.                      نفوذآب درسنگ(74: 2)

1.2.6.8.       نزول قرآن

1.2.6.8.1.    شب قدر(5-1: 97)

1.2.6.8.2.    ماه رمضان(185: 2)

1.2.6.8.3.    نزول يكباره قرآن (1: 97)

1.3.          آسمان

1.3.1.           آفرينش آسمان(18: 88) (29-27: 79)(12: 78)(191: 3)(164و117و29: 2)

1.3.2.           باران(11: 86) (164و22: 2)

1.3.3.           تسليم بودن موجودات(83: 3)

1.3.4.           تعداد آسمانها(12: 78)(29: 2)

1.3.5.           جوزمين(22: 2)

1.3.6.           حكومت آسمانها(9: 85) (189: 3) (107: 2)

1.3.7.           قسم(5: 91) (11و1: 86)

1.3.8.           مالكيت موجودات(129و109: 3)(284و255و116: 2)

1.3.9.           وسعت آسمانها(255: 2)

1.4.          ستارگان

1.4.1.           آفرينش ستارگان(29: 79)

1.4.2.           ستاره تابان(3-1: 86)

1.5.          خورشيد

1.5.1.           آفرينش خورشيد(13: 78)

1.5.2.           قسم (1: 91)

1.6.          زمين

1.6.1.           آب

1.6.1.1.       باران(25: 80)(14: 78) (164و22: 2)

1.6.2.           آفرينش زمين(20: 88) (32-30: 79)(7: 78)(191: 3) (164و117و29: 2)

1.6.3.           احياءزمين(164: 2)

1.6.4.           اطاعت ازخدا درقيامت(5و4- 99)

1.6.5.           امكان زندگي كردن (22: 2)

1.6.6.           تسليم بودن موجودات(83: 3)

1.6.7.           جانشيني خدا درزمين(30: 2)

1.6.8.           حكومت زمين(9: 85) (189: 3) (107: 2)

1.6.9.           خشكي

1.6.10.   شكاف درزمين(12: 86)

1.6.11.   فساد قبل ازآدم(ع) (30: 2)

1.6.12.   قسم(6: 91)(12: 86)

1.6.13.   مالكيت موجودات(129و109: 3)(284و255و116: 2)

1.6.14.   مكانهاي خاص

1.6.14.1.                        بابل(102: 2)

1.6.14.2.                        صفاو مروه(158: 2)

1.6.14.3.                        عرفات(198: 2)

1.6.14.4.                        كعبه

1.6.14.4.1.                      اولين خانه(96: 3)

1.6.14.4.2.                      تغيير قبله(150و149و144: 2)

1.6.14.4.3.                      ساخت كعبه(127: 2)

1.6.14.4.4.                      عبادت خدا(3: 106)

1.6.14.4.5.                      خانه امن(97: 3)(125: 2)

1.6.14.4.6.                      محل تجمع(96: 3)(125: 2)

1.6.14.5.                        كوه طور

1.6.14.5.1.                      قسم(2: 95)

1.6.14.5.2.                      به هوا رفتن(93و63: 2)

1.6.14.6.                        مسجدالحرام

1.6.14.6.1.                      اخراج اهالي(217: 2)

1.6.14.6.2.                      تغيير قبله(150و149و144: 2)

1.6.14.6.3.                      حرمت شكني(191: 2)

1.6.14.7.                        مشعرالحرام(198: 2)

1.6.14.8.                        مصر(61: 2)

1.6.14.9.                        مكه

1.6.14.9.1.                      اقامت پيامبر اكرم(2: 90)

1.6.14.9.2.                      شهرامن(3: 95)

1.6.14.9.3.                      قسم(1: 90)

1.7.          گياهان

1.7.1.           انجير(1: 95)

1.7.2.           انگور(28: 80)(266: 2)

1.7.3.           باغهاي انبوه(30: 80)(16: 78)

1.7.4.           تقديرآفرينش چراگاه(5و4: 87)

1.7.5.           درخت خرما(29: 80) (266: 2)

1.7.6.           رويش گياهان(31-25: 80)(16-14: 78)(22: 2)

1.7.7.           زيتون(1: 95)(29: 80)

1.7.8.           سبزي(28: 80)

1.7.9.           مرتع(31: 80)

1.7.10.   ميوه(31: 80)(266و22: 2)

1.8.          جانوران

1.8.1.           ابابيل(5-1: 105)

1.8.2.           اسب(1: 100)

1.8.3.           الاغ(259: 2)

1.8.4.           بوزينه(65: 2)

1.8.5.           پروانه(4: 101)

1.8.6.           پشه(26: 2)

1.8.7.           دام

1.8.7.1.       چراگاه(31: 80)

1.8.7.2.       كالاي دام(32: 80)(33: 79)

1.8.8.           شتر(17: 88)

1.9.          انسان

1.9.1.           آفرينش انسان

1.9.1.1.       امكانات زندگي

1.9.1.1.1.    تصرف درزمين(6: 78)

1.9.1.1.2.    كالا (32: 80)(33: 79) (14: 3) (36: 2)

1.9.1.2.       ايجادشمائل دررحمها(6: 3)

1.9.1.3.       بهترين قوام(4: 95)

1.9.1.4.       تركيب(7: 82)

1.9.1.5.       تعادل(7: 82)

1.9.1.6.       تقديرآفرينش انسان(22-19: 80)(145: 3)(36: 2)

1.9.1.7.       تاثيرژن برفرزندان(223: 2)

1.9.1.8.       توازن (7: 91)(7: 82)(38: 75)

1.9.1.9.       ثبت اعمال (11: 82)(29: 78)(181: 3)

1.9.1.10.                        چشم وزبان ولب(9و8: 90)

1.9.1.11.                        خلقت از مني(7-5: 86)(19و18: 80)(37: 75)

1.9.1.12.                        خلقت ازيك نفس(1: 4)

1.9.1.13.                        خون بسته(2: 96)(38: 75)

1.9.1.14.                        زوج(8: 78)(39: 75)(1: 4)

1.9.1.15.                        شاهداعمال(12: 82)

1.9.1.16.                        نگهبان نفس(4: 86)(10: 82)

1.9.1.17.                        هدف ازآفرينش(6-4: 95)(10-7: 91)( 20-10: 90)( 13-10: 85)

(36: 75) (142-140: 3)

1.9.2.           ويژگي هاي انسان

1.9.2.1.       آزمايش تنگدستي(16: 89)

1.9.2.2.       آزمايش تكريم(15: 89)

1.9.2.3.       آگاهي به ناسپاسي به خدا(7: 100)

1.9.2.4.       آگاهي ازنفس خود(14: 75)

1.9.2.5.       آگاهي ازيگانگي خدا(22: 2)

1.9.2.6.       اختياردرانتخاب(39: 78)

1.9.2.7.       افسوس اتلاف مال(6: 90)

1.9.2.8.       اكراه از جنگيدن(216: 2)

1.9.2.9.       امت واحد(213: 2)

1.9.2.10.                        بدترين آفريده(6: 98)

1.9.2.11.                        بهترين آفريده(7: 98)

1.9.2.12.                        پيمودن راه دشوار(18-11: 90)

1.9.2.13.                        تاثيراعمال(10: 4)(155: 3)(174و81: 2)

1.9.2.14.                        تشابه قلوب(118: 2)

1.9.2.15.                        تفاوت داشتن مرد وزن(36: 3)

1.9.2.16.                        تفرق درتلاش(4: 92)

1.9.2.17.                        تلاش خسته كننده(6: 84)

1.9.2.18.                        حدود تكليف(233: 2)

1.9.2.19.                        حکمت(269: 2)

1.9.2.20.                        حماقت كردن(130: 2)

1.9.2.21.                        خيانت به نفس(187: 2)

1.9.2.22.                        دوست داشتن شديد خيردنيا(8: 100)(20: 75)

1.9.2.23.                        زيانكاربودن(2: 103)(149: 3)

1.9.2.24.                        سقوط به درجات پايين(5: 95)

1.9.2.25.                        سنگين بودن اطاعت(143و45: 2)

1.9.2.26.                        ضعيف بودن(28: 4)

1.9.2.27.                        ظرفیت تکلیف(286: 2)

1.9.2.28.                        طغيان وسركشي كردن(7و6: 96)

1.9.2.29.                        عامل رسوائي(85: 2)

1.9.2.30.                        عدم درك كامل خير وشر(232و216: 2)

1.9.2.31.                        غرور(6: 82)

1.9.2.32.                        غفلت ازآخرت(21: 75)

1.9.2.33.                        غفلت ازتقدير(5: 90)

1.9.2.34.                        قلب گناهکار(283: 2)

1.9.2.35.                        قلب مريض(7: 3)

1.9.2.36.                        گذران زندگي(19-16: 84)

1.9.2.37.                        گناه مستمر(5: 75)

1.9.2.38.                        گول زدن نفس خود(15و14: 75)

1.9.2.39.                        لغزش (209: 2)

1.9.2.40.                        مسئوليت اعمال(141و139و134: 2)

1.9.2.41.                        مردن(185: 3)

1.9.2.42.                        ناسپاسي نسبت به خدا(6: 100)(17: 80) (243: 2)

1.9.2.43.                        نفس مطمئنه(30- 27: 89)

1.9.2.44.                        نفس ملامتگر(2: 75)

1.9.2.45.                        نفهميدن زنده بودن شهداء(154: 2)

1.9.2.46.                        همنشيني با رنج(4: 90)

1.9.3.           صالحين(پرهيزكاران)

1.9.3.1.       خصوصيات صالحين(پرهيزكاران)

1.9.3.1.1.    اعتمادبه خدا(173: 3)

1.9.3.1.2.    افرادخجسته(18: 90)

1.9.3.1.3.    امربه معروف(12: 96)(114: 3)

1.9.3.1.4.    اميد به رحمت خدا(218: 2)

1.9.3.1.5.    انجام كارهاي خوب(3: 103) (7: 98) (6: 95) (11: 85) (25: 84)  

   (57: 3)(277و228و207و177و82و62و25: 2)

1.9.3.1.6.    اندوهگين نشدن(139: 3) (277و112و62و38: 2)

1.9.3.1.7.    انفاق كردن(134و17: 3)(3: 2)

1.9.3.1.8.    اهل بهشت(41و40: 79) (133: 3) (82: 2)

1.9.3.1.9.    اهميت دادن به نماز(277و177و3: 2)

1.9.3.1.10.                      ايمان داشتن

1.9.3.1.10.1.                    افزايش ايمان(173: 3)

1.9.3.1.10.2.                    اقراربه ايمان(16: 3)

1.9.3.1.10.3.                    ايمان به آخرت(40: 78)(114: 3)(281و177و62و4: 2)

1.9.3.1.10.4.                    ايمان به پيامبران(285و177: 2)

1.9.3.1.10.5.                    ايمان به خدا(114: 3)(285و256و177و62: 2)

1.9.3.1.10.6.                    ايمان به غيب(3: 2)

1.9.3.1.10.7.                    ايمان به فرشتگان(285و177: 2)

1.9.3.1.10.8.                    ايمان به قرآن(285و177و26و4: 2)

1.9.3.1.10.9.                    ايمان به كتب پيشين(285و4: 2)

1.9.3.1.10.10.               دستور ايمان آوردن(186: 2)

1.9.3.1.10.11.               زيانكارنشدن(3: 103)

1.9.3.1.10.12.               محققان(7: 3)

1.9.3.1.11.                      برائت ازكافرين(6-1: 109)(149: 3)

1.9.3.1.12.                      برتري بركافرين(139و55: 3)(212: 2)

1.9.3.1.13.                      برنده(9: 91)(15و14: 87)(11: 85)(13: 4)

(200و130و104: 3) (189و5: 2)

1.9.3.1.14.                      بهترين آفريده(7: 98)

1.9.3.1.15.                      پاداش اعمال درآخرت(8: 98)(6: 95)(25: 84)

(41: 79)   (198و195و 172و157و148و57و15: 3)

(277و223و112و110و103و82و62و25: 2)

1.9.3.1.16.                      پاداش اعمال دردنيا(19: 4)

(195و 174و 148و 125و120: 3)

1.9.3.1.17.                      پرهيزكارترين افراد(20-17: 92)

1.9.3.1.18.                      پرهيزكاري كردن (5: 92)(9: 91) (14: 87)(172و120و76: 3)

(187و183و179و177و103و63: 2)

1.9.3.1.19.                      پيمودن راه دشوار(18-11: 90)

1.9.3.1.20.                      تحمل مشكلات(172: 3)

1.9.3.1.21.                      ترسانده نشدن(277و112و62و38: 2)

1.9.3.1.22.                      توكل برخدا(160و122: 3)

1.9.3.1.23.                      حضوردرنمازجماعت(43: 3)

1.9.3.1.24.                      حق گرائي(3: 103)

1.9.3.1.25.                      خواندن آيات(113: 3)

1.9.3.1.26.                      دادن زكات (277و177: 2)

1.9.3.1.27.                      درمسيرهدايت بودن(11: 96)

1.9.3.1.28.                      دوست داشتن شديد خدا(165: 2)

1.9.3.1.29.                      راست گفتن(17: 3) (177: 2)

1.9.3.1.30.                      رحمت بعد از مرگ(157: 3)

1.9.3.1.31.                      رعايت حدودخداوند(13: 4)

1.9.3.1.32.                      سجده كردن(113و43: 3)

1.9.3.1.33.                      سخن نيكوبا مردم(263و83: 2)

1.9.3.1.34.                      سستي نكردن(146و139: 3)

1.9.3.1.35.                      شتاب كردن در كارخوب(114: 3)

1.9.3.1.36.                      صبركردن (3: 103)(17: 90)(200و120و17: 3)     

             (177و157-155و153و45: 2)

1.9.3.1.37.                      طلب آمرزش در سحر(17: 3)

1.9.3.1.38.                      عفو مردم(134: 3)

1.9.3.1.39.                      فروبردن خشم(134: 3)

1.9.3.1.40.                      قانتين(43و17: 3) (238: 2)

1.9.3.1.41.                      کفربه طاغوت(256: 2)

1.9.3.1.42.                      مهرباني كردن(17: 90)

1.9.3.1.43.                      نترسيدن از ديگران(175و173: 3)(150: 2)

1.9.3.1.44.                      نهي از منكر(114: 3)

1.9.3.1.45.                      نيكي به پدرومادر(83: 2)

1.9.3.1.46.                      نيكي كردن(195و189و177و83: 2)

1.9.3.1.47.                      وفاي به عهد(76: 3)(177و80و40: 2)

1.9.3.1.48.                      هدايت با قرآن(26و2: 2)

1.9.3.1.49.                      هدایت به نور(257: 2)

1.9.3.2.       پيامبران

1.9.3.2.1.    ازنگاه كلي

1.9.3.2.1.1.  آگاهي ازغيب(179: 3)

1.9.3.2.1.2.  اختلاف درجه(253: 2)

1.9.3.2.1.3.  پاداش پيامبران(148: 3)

1.9.3.2.1.4.  حمايت از فرستادگان خدا(81: 3)

1.9.3.2.1.5.  خيانت نكردن(161: 3)

1.9.3.2.1.6.  دعاي پيامبران(147: 3)

1.9.3.2.1.7.  دعوت نكردن به غيرخدا(80و79: 3)

1.9.3.2.1.8.  سختي ابلاغ رسا لت(146: 3)

1.9.3.2.1.9.  عدم اختلاف(84: 3)(285و136: 2)

1.9.3.2.1.10.                    منت خداوند(164: 3)

1.9.3.2.1.11.                    وابستگي خانوادگي

1.9.3.2.1.11.1.               زكريا ويحيي(ع) (39: 3)

1.9.3.2.1.11.2.               عمران ومريم(ع)(39: 3)

1.9.3.2.1.11.3.               نوح وآل ابراهيم وآل عمران(ع)(34: 3)

1.9.3.2.1.12.                    هدف رسالت پيامبران(19و18: 79) (164: 3)(213: 2)

1.9.3.2.2.    آدم(ع)

1.9.3.2.2.1.  جانشيني خدادرزمين(30: 2)

1.9.3.2.2.2.  تعليم همه اسماء(31: 2)

1.9.3.2.2.3.  سجده فرشتگان(34: 2)

1.9.3.2.2.4.  اقامت خوش(35: 2)

1.9.3.2.2.5.  همسرآدم(38و36و35: 2)

1.9.3.2.2.6.  درخت ممنوعه(36و35: 2)

1.9.3.2.2.7.  اخراج ازبهشت(38و36: 2)

1.9.3.2.2.8.  بخشش خدا(37: 2)

1.9.3.2.3.    ابراهيم (ع)

1.9.3.2.3.1.  ابراهيمي بودن(68: 3)

1.9.3.2.3.2.  استدلال قدرت خدا(258: 2)

1.9.3.2.3.3.  امامت(124: 2)

1.9.3.2.3.4.  اهل بهشت(130: 2)

1.9.3.2.3.5.  دعا(129-126: 2)

1.9.3.2.3.6.  صحبت با خدا(260و131و126و124: 2)

1.9.3.2.3.7.  عبادت خدا(133: 2)

1.9.3.2.3.8.  عهدبا خدا(125: 2)

1.9.3.2.3.9.  قرباني كردن(124: 2)

1.9.3.2.3.10.                    مشرك نبودن(95و67و65: 3) (135: 2)

1.9.3.2.3.11.                    مقام ابراهيم (ع)(97: 3)

1.9.3.2.3.12.                    وصيت(132: 2)

1.9.3.2.4.    اسحاق (ع)

1.9.3.2.4.1.  عبادت خدا(133: 2)

1.9.3.2.5.    اسماعيل (ع)

1.9.3.2.5.1.  دعا (129-127: 2)

1.9.3.2.5.2.  عبادت خدا(133: 2)

1.9.3.2.5.3.  عهدبا خدا(125: 2)

1.9.3.2.6.    داود(ع)

1.9.3.2.6.1.  حكومت وحكمت(251: 2)

1.9.3.2.6.2.  قتل جالوت(251: 2)

1.9.3.2.7.    زكريا(ع)

1.9.3.2.7.1.  دعا(39و38: 3)

1.9.3.2.7.2.  صحبت بافرشتگان(41-39)

1.9.3.2.7.3.  كفالت مريم (ع)(37: 3)

1.9.3.2.8.    عيسي (ع)

1.9.3.2.8.1.  تصديق تورات(50: 3)

1.9.3.2.8.2.  حلال كردن بعضي محرمات(50: 3)

1.9.3.2.8.3.  حواريون(53و52: 3)

1.9.3.2.8.4.  روح القدس(253و87: 2)

1.9.3.2.8.5.  صحبت با خدا(55: 3)

1.9.3.2.8.6.  مريم (ع)

1.9.3.2.8.6.1.                    دعاي مادر مريم (ع)(37-35)

1.9.3.2.8.6.2.                    صحبت مريم (ع) با فرشتگان    (48-45و43و42: 3)

1.9.3.2.8.6.3.                    كفالت مريم (ع)(44و37: 3)

1.9.3.2.8.7.  معجزات عيسي(ع)(49و46: 3)

1.9.3.2.9.    محمد(ص)

1.9.3.2.9.1.  تغيير قبله (150-142: 2)

1.9.3.2.9.2.  جنگ هاي محمد(ص)

1.9.3.2.9.2.1.                    احد    

(175-172و168-165و155-152و144و143و122و121: 3)

1.9.3.2.9.2.2.                    احزاب(125: 3)

1.9.3.2.9.2.3.                    بدر(165و124و123: 3)

1.9.3.2.9.2.4.                    ذات السلاسل(5-1: 100)

1.9.3.2.9.3.  دستورمستقيم به محمد(ص)

1.9.3.2.9.3.1.                    اطاعت نكردن ازديگران(19: 96)

1.9.3.2.9.3.2.                    برپائي نماز(2: 108)

1.9.3.2.9.3.3.                    بشارت به صالحين(25: 2)

1.9.3.2.9.3.4.                    پناه دادن يتيم(6: 93)

1.9.3.2.9.3.5.                    تذكردادن(21: 88)(9: 87)

1.9.3.2.9.3.6.                    ترساندن كافرين از عذاب خدا(12: 3)

1.9.3.2.9.3.7.                    تسبيح خدا(3: 110)(1: 87)

1.9.3.2.9.3.8.                    تلاش بعدازفراغت(7: 94)

1.9.3.2.9.3.9.                    توكل برخداوند(159: 3)

1.9.3.2.9.3.10.               جبرئيل(97: 2)

1.9.3.2.9.3.11.               خوارنكردن يتيم(9: 93)

1.9.3.2.9.3.12.               خواندن(1: 96)

1.9.3.2.9.3.13.               خواندن قرآن طبق وحي(18: 75)

1.9.3.2.9.3.14.               دادن خبربهتراز زندگي دنيا(15: 3)

1.9.3.2.9.3.15.               روي برگرداندن بسوي كعبه  (150و149و144: 2)

1.9.3.2.9.3.16.               سجده كردن(19: 96)

1.9.3.2.9.3.17.               شك نكردن (60: 3) (147: 2)

1.9.3.2.9.3.18.               طلب آمرزش (159: 3)(3: 110)

1.9.3.2.9.3.19.               عجله نكردن هنگام نزول قرآن

(16: 75)

1.9.3.2.9.3.20.               عدم خشونت با سائل(10: 93)

1.9.3.2.9.3.21.               عفو مردم(159: 3)

1.9.3.2.9.3.22.               غمگين نشدن از كفرديگران(176: 3)

1.9.3.2.9.3.23.               فريب نخوردن از كافرين(196: 3)

1.9.3.2.9.3.24.               قرباني كردن(2- 108)

1.9.3.2.9.3.25.               گفتن ايمان آوردن به خدا(84: 3)

1.9.3.2.9.3.26.               گفتن به اهل كتاب(183و99و98و64و20: 3) (140و111: 2)

1.9.3.2.9.3.27.               گفتن به بني اسرائيل (95و93: 3) (211: 2)

1.9.3.2.9.3.28.               گفتن به بي سوادان(20: 3)

1.9.3.2.9.3.29.               گفتن به كافرين(6-1: 109) (24: 84)

1.9.3.2.9.3.30.               گفتن به منافقين(168و119: 3)

1.9.3.2.9.3.31.               گفتن به مومنان(101و100: 3)

1.9.3.2.9.3.32.               گفتن به يهوديان(94و93و91: 2)

1.9.3.2.9.3.33.               گفتن پناه بردن به خدا (4-1: 114)(5-1: 113)

1.9.3.2.9.3.34.               گفتن تسلط علم خدابرنيت افراد(29: 3)

1.9.3.2.9.3.35.               گفتن تسليم خداشدن امت اسلام(20: 3)

1.9.3.2.9.3.36.               گفتن دعوت به مباهله(61: 3)

1.9.3.2.9.3.37.               گفتن قدرتمندي خدابرهرچيز(26: 3)

1.9.3.2.9.3.38.               گفتن علائم دوستي باخدا(31: 3)

1.9.3.2.9.3.39.               گفتن لزوم اطاعت از خداورسول(32: 3)

1.9.3.2.9.3.40.               گفتن مالك بودن خدابرحكومت(26: 3)

1.9.3.2.9.3.41.               گفتن يكتابودن خدا (1: 112)

1.9.3.2.9.3.42.               مالكيت خدا(142: 2)

1.9.3.2.9.3.43.               مشورت كردن(159: 3)

1.9.3.2.9.3.44.               مهلت دادن به كافرين(17: 86)        

1.9.3.2.9.3.45.               نزديكي به خدا(19: 96) (8: 94)

1.9.3.2.9.3.46.               يادآوري نعمت خدا(11: 93)

1.9.3.2.9.4.  سوال مردم ازمحمد(ص)

1.9.3.2.9.4.1.                    انفاق(219و215: 2)

1.9.3.2.9.4.2.                    جنگ در ماه حرام(217: 2)

1.9.3.2.9.4.3.                    حضورخدا(186: 2)

1.9.3.2.9.4.4.                    دليل مصيبت جنگ احد(165: 3)

1.9.3.2.9.4.5.                    شرب خمر وقمار(219: 2)

1.9.3.2.9.4.6.                    قاعدگي زن(222: 2)

1.9.3.2.9.4.7.                    كارجنگ(154: 3)

1.9.3.2.9.4.8.                    وقوع قيامت(42: 79)(5-1: 78)(6: 75)

1.9.3.2.9.4.9.                    هلال هاي ماه(189: 2)

1.9.3.2.9.4.10.               يتيم(220: 2)

1.9.3.2.9.5.  سوال يا اعلان به محمد(ص)

1.9.3.2.9.5.1.                    آزمايش تبعيت مردم(143: 2)

1.9.3.2.9.5.2.                    آتش خرد كننده(5: 104)

1.9.3.2.9.5.3.                    آساني بعدازسختي(6و5: 94)

1.9.3.2.9.5.4.                    آگاهي ازاخبارغيب(44: 3)

1.9.3.2.9.5.5.                    آمدن پروردگار(22: 89)

1.9.3.2.9.5.6.                    آمدن فرشتگان(22: 89)

1.9.3.2.9.5.7.                    استدلال قدرت خدا(258: 2)

1.9.3.2.9.5.8.                    اطلاع اززمان قيامت(43: 79)

1.9.3.2.9.5.9.                    ارجحيت آخرت به دنيا(4: 93)

1.9.3.2.9.5.10.               امانت داري اهل كتاب(75: 3)

1.9.3.2.9.5.11.               امربه معروف كردن(12: 96)

1.9.3.2.9.5.12.               برداشتن بارسنگين(3و2: 94)

1.9.3.2.9.5.13.               بشارت دهنده(119: 2)

1.9.3.2.9.5.14.               بغض خداوند(3: 93)

1.9.3.2.9.5.15.               پيروي نكردن از ديگران(120: 2)

1.9.3.2.9.5.16.               ترساننده(119: 2)

1.9.3.2.9.5.17.               تصديق رسالت محمد(ص)    (252و119: 2)

1.9.3.2.9.5.18.               تكذيب قيامت (3-1: 107)(7: 95)

1.9.3.2.9.5.19.               تكذيب كردن(13: 96)

1.9.3.2.9.5.20.               حقانيت كلام خدا(108و60: 3)(147: 2)

1.9.3.2.9.5.21.               حكومت آسمانها وزمين(107: 2)

1.9.3.2.9.5.22.               خبرسپاهيان(17: 85)

1.9.3.2.9.5.23.               خبرغاشيه(1: 88)

1.9.3.2.9.5.24.               درخواست تغيير قبله(144: 2)

1.9.3.2.9.5.25.               درك تزكيه شدن ضعيفان(4-1: 80)

1.9.3.2.9.5.26.               درك روزقيامت(18و17: 82)

1.9.3.2.9.5.27.               درك شب قدر(2: 97)

1.9.3.2.9.5.28.               درك كوبندگي(3: 101)

1.9.3.2.9.5.29.               درمسيرهدايت بودن(11: 96)

1.9.3.2.9.5.30.               دعوت اهل كتاب (23: 3)

1.9.3.2.9.5.31.               دلايل روشن قرآن(99: 2)

1.9.3.2.9.5.32.               ديدن اقوام گذشته(246و243: 2)

1.9.3.2.9.5.33.               راضي كردن رسول خدا(5: 93)

1.9.3.2.9.5.34.               راه دشوارانسانيت(12: 90)

1.9.3.2.9.5.35.               رجعت به سوي خدا(8: 96)

1.9.3.2.9.5.36.               رسالت موسي (ع)(15: 79)

1.9.3.2.9.5.37.               رضايت درچهره ابرار(24: 83)

1.9.3.2.9.5.38.               روي گرداندن ازحق(13: 96)

1.9.3.2.9.5.39.               زنده شدن مردگان(259: 2)

1.9.3.2.9.5.40.               ستاره تابان(2: 86)

1.9.3.2.9.5.41.               سجين(7: 83)

1.9.3.2.9.5.42.               سرنوشت اصحاب فيل(5-1: 105)

1.9.3.2.9.5.43.               شرايط تذكر(23-21: 88)

1.9.3.2.9.5.44.               شرح صدر(1: 94)

1.9.3.2.9.5.45.               عدم تبعيت از اهل كتاب(145: 2)

1.9.3.2.9.5.46.               علم به حضورخدا(14: 96)

1.9.3.2.9.5.47.               عليون(19: 83)

1.9.3.2.9.5.48.               فراموشي آيات قرآن(7و6: 87)

1.9.3.2.9.5.49.               قرائت قرآن(6: 87) (58: 3) (252: 2)

1.9.3.2.9.5.50.               كارخدا با قوم عاد(6: 89)

1.9.3.2.9.5.51.               كفايت تعدادفرشتگان(124: 3)

1.9.3.2.9.5.52.               كمين خدا(14: 89)

1.9.3.2.9.5.53.               كوثر(1- 108)

1.9.3.2.9.5.54.               گرويدن به دين خدا(2-1: 110)

1.9.3.2.9.5.55.               گفتارمنافق(204: 2)

1.9.3.2.9.5.56.               مرفهين(7-5: 80)

1.9.3.2.9.5.57.               مريدان(10-8: 80)

1.9.3.2.9.5.58.               مسيرآسان(8: 87)

1.9.3.2.9.5.59.               مكه(2: 90)

1.9.3.2.9.5.60.               نام بلند(4: 94)

1.9.3.2.9.5.61.               نجات از فقر(8:93)

1.9.3.2.9.5.62.               نزول قرآن(7و3: 3)

1.9.3.2.9.5.63.               نهي نمازگزار(10و9: 96)

1.9.3.2.9.5.64.               وانگذاشتن به خود(3: 93)

1.9.3.2.9.5.65.               وظيفه تذكردادن(45: 79)

1.9.3.2.9.5.66.               وضعيت محشر(30و12: 75)

1.9.3.2.9.5.67.               هدايت رسول خدا(7: 93)

1.9.3.2.9.5.68.               ياري خدا(137: 2)

1.9.3.2.9.5.69.               يهود(96: 2)

1.9.3.2.9.6.  عدم وظيفه محمد(ص)

1.9.3.2.9.6.1.                    تزكيه مرفهين(7-5: 80)

1.9.3.2.9.6.2.                    هدایت کردن(20: 3) (272: 2)

1.9.3.2.9.7.  نكات مهم درمورد محمد(ص)

1.9.3.2.9.7.1.                    امت وسط(110: 3)(143: 2)

1.9.3.2.9.7.2.                    اهل بيت(ع)(61: 3)

1.9.3.2.9.7.2.1.            حضرت فاطمه(ع)(3-1: 108)

1.9.3.2.9.7.3.                    ایمان به آیات الهی(285: 2)

1.9.3.2.9.7.4.                    بخل نورزيدن به غيب(24: 81)

1.9.3.2.9.7.5.                    خوش خلقي(159: 3)

1.9.3.2.9.7.6.                    خوش قلبي(159: 3)

1.9.3.2.9.7.7.                    ديدن جبرئيل(25-15: 81)

1.9.3.2.9.7.8.                    رسالت رسول اكرم(144: 3)(151: 2)

1.9.3.2.9.7.9.                    عدم تبعيت از شيطان(25: 81)

1.9.3.2.9.7.10.               عدم ديوانگي(22: 81)

1.9.3.2.9.7.11.               عدم لزوم اهميت به مرفهين(7-5: 80)

1.9.3.2.9.7.12.               لزوم توجه به ضعيفان(4-1: 80)

1.9.3.2.9.7.13.               لزوم توجه به مريدان(10-8: 80)

1.9.3.2.9.7.14.               مسئوليت در جنگ(128و121: 3)

1.9.3.2.10.                      يحيي(ع)

1.9.3.2.10.1.                    خصوصيات يحيي(ع)(39: 3)

1.9.3.2.11.                      يعقوب (ع)

1.9.3.2.11.1.                    نخوردن بعضي خوراكي ها(93: 3)

1.9.3.2.11.2.                     وصيت(133و132: 2)

1.9.4.           كافرين( نافرمانان )

1.9.4.1.       ويژگي ها

1.9.4.1.1.    آرزوي زنده ماندن(156: 3)

1.9.4.1.2.    ابتر(3: 108)

1.9.4.1.3.    اجبار درپذيرش حق(23-21: 88)

1.9.4.1.4.    اعتراض به خدا(26: 2)

1.9.4.1.5.    افراد شوم(19: 90)

1.9.4.1.6.    انفاق كافر(117: 3)

1.9.4.1.7.    انكارآيات خداوند(19: 3)

1.9.4.1.8.    اهل جهنم(20: 90)(18: 4)  

       (197و178-176و151و131وو116و106و12و10: 3)

1.9.4.1.9.    ايمان نياوردن(31: 75)

1.9.4.1.10.                      بازنده(10: 91)

1.9.4.1.11.                      بدترين آفريده(6: 98)

1.9.4.1.12.                      بدترين افراد(16و15: 92)( 11و9: 87)

1.9.4.1.13.                      بي نتيجه بودن پند دادن(6: 2)

1.9.4.1.14.                      پاداش كافرين (36: 83)(85: 2)

1.9.4.1.15.                      پنهان كاري(23: 84)

1.9.4.1.16.                      پيمان شكني(27: 2)

1.9.4.1.17.                      تباهي اعمال(22و21: 3)(217: 2)

1.9.4.1.18.                      ترسو بودن(151: 3)

1.9.4.1.19.                      تصورعدم حسابرسي(14: 84)(27: 78)

1.9.4.1.20.                      تقلب در شهرها(196: 3)

1.9.4.1.21.                      تكبرداشتن(33: 75)

1.9.4.1.22.                      تكذيب حق(19: 85) (22: 84) (10: 83)(28: 78)

(32: 75)

1.9.4.1.23.                      تكذيب قيامت (17-11: 83)

1.9.4.1.24.                      حيله كاري(16و15: 86)

1.9.4.1.25.                      دروغگوي خطاكار(16: 96)

1.9.4.1.26.                      دشمن خدا(98: 2)

1.9.4.1.27.                      دوبرابرديدن مسلمانان درجنگ(13: 3)

1.9.4.1.28.                      رباخواری(276: 2)

1.9.4.1.29.                      رحمت خدا(126: 2)

1.9.4.1.30.                      روي گرداندن ازحق(32: 75)

1.9.4.1.31.                      زيانكاران(121و27و26: 2)

1.9.4.1.32.                      سزاوارعذاب(35و34: 75)

1.9.4.1.33.                      سوال ازكافرين(20: 84)

1.9.4.1.34.                      شادمان دردنيا(13: 84)

1.9.4.1.35.                      شك درآيات(24و23: 2)

1.9.4.1.36.                      شكست در جنگ(128و127: 3)

1.9.4.1.37.                      شياطين(102: 2)

1.9.4.1.38.                      طاغوت(257: 2)

1.9.4.1.39.                      ظالمان(128و117: 3)(254: 2)

1.9.4.1.40.                      عدم احترام به قرآن(21: 84)

1.9.4.1.41.                      عدم اطاعت از خدا(32: 3)

1.9.4.1.42.                      عدم تبعيت از رسول اكرم(32: 3)

1.9.4.1.43.                      عذاب جهنم هميشگي(6: 98)(24: 84)(257و162: 2)

1.9.4.1.44.                      عذاب دردنيا(56: 3)

1.9.4.1.45.                      علاقه شديد به دنيا(212: 2)

1.9.4.1.46.                      عمرزياد(178: 3)

1.9.4.1.47.                      فساد كردن(27و26: 2)

1.9.4.1.48.                      قساوت قلب(7: 2)

1.9.4.1.49.                      كارشكني(27: 2)

1.9.4.1.50.                      كشتن كافرين(192و191: 2)

1.9.4.1.51.                      گمراه دانستن مومنين(32: 83)

1.9.4.1.52.                      گمراهي (108و26: 2)

1.9.4.1.53.                      لعنت خدا(88-86: 3)(161: 2)

1.9.4.1.54.                      مثل كافر(171: 2)

1.9.4.1.55.                      مجرمين(33-29: 83)(22: 78)(99: 2)

1.9.4.1.56.                      مرگ باكفر(91: 3)(217: 2)

1.9.4.1.57.                      مسخره كردن (31-29: 83)(212: 2)

1.9.4.1.58.                      مشركان(151: 3)

1.9.4.1.59.                      مهلت به كافرين(17: 86)

1.9.4.1.60.                      نديدن حق(7: 2)

1.9.4.1.61.                      نشنيدن حق(7: 2)

1.9.4.1.62.                      نمازنخواندن(31: 75)

1.9.4.1.63.                      وعده عذاب (24و23: 88) (21و4: 3) ( 126و104و24و7: 2)

1.9.4.1.64.                      هدایت به تاریکی(257: 2)

1.9.4.1.65.                      هدف ازجنگ(217: 2)

1.9.4.2.       مشركان

1.9.4.2.1.    بدترين آفريده(6: 98)

1.9.4.2.2.    دلايل روشن(3-1: 98)

1.9.4.2.3.    دوست داشتن خدايان(165: 2)

1.9.4.2.4.    دشمني با مسلملنان(105: 2)

1.9.4.2.5.    ظالمان(165: 2)

1.9.4.2.6.    عذاب جهنم هميشگي(6: 98)

1.9.4.2.7.    كافرين(151: 3)

1.9.4.2.8.    هدايت به جهنم(221: 2)

1.9.4.3.       منافقين

1.9.4.3.1.    احمق بودن(13: 2)

1.9.4.3.2.    احمق دانستن مردم(13: 2)

1.9.4.3.3.    ادعاي اصلاح(11: 2)

1.9.4.3.4.    اطمينان به گمان(78: 2)

1.9.4.3.5.    ايجاد زحمت(118: 3)

1.9.4.3.6.    ايمان نياوردن به آخرت(8: 2)

1.9.4.3.7.    ايمان نياوردن به خدا(8: 2)

1.9.4.3.8.    بي سوادي(78: 2)

1.9.4.3.9.    تحريف حقايق(75: 2)

1.9.4.3.10.                      ترس از مسجد(114: 2)

1.9.4.3.11.                      تغييركاربري مسجد(114: 2)

1.9.4.3.12.                      تكذيب حق(10: 2)

1.9.4.3.13.                      جلب اعتماد(204: 2)

1.9.4.3.14.                      جلسات خصوصي(76: 2)

1.9.4.3.15.                      حيله كاري(9: 2)

1.9.4.3.16.                      پنهان كاري(119: 3) (77و14: 2)

1.9.4.3.17.                      دروغ بستن به خدا (80و79: 2)

1.9.4.3.18.                      دروغ گوئي(168و167و143و119: 3)(8: 2)

1.9.4.3.19.                      دوستي مومن با منافق(120و119: 3)

1.9.4.3.20.                      دشمني با مومنان(118: 3)(204: 2)

1.9.4.3.21.                      رسوائي در دنيا(114: 2)

1.9.4.3.22.                      ضررنديدن ازمكر منافق(120: 3)

1.9.4.3.23.                      طغيان وسركشي كردن(15: 2)

1.9.4.3.24.                      عدم درك مكرخدا(9: 2)

1.9.4.3.25.                      عدم درك قدرت خدا(20: 2)

1.9.4.3.26.                      عذاب در آخرت(114و10: 2)

1.9.4.3.27.                      فاسدان(205و12و11: 2)

1.9.4.3.28.                      قساوت قلب(10: 2)

1.9.4.3.29.                      كافرين(19: 2)

1.9.4.3.30.                      كتمان حقايق(167: 3) (76: 2)

1.9.4.3.31.                      گمراه كردن افراد(76: 2)

1.9.4.3.32.                      مسخره كردن(14: 2)

1.9.4.3.33.                      نابودكردن دام(205: 2)

1.9.4.3.34.                      نابودكردن زراعت(205: 2)

1.9.4.3.35.                      نابودكردن نسل انسان(205: 2)

1.9.4.3.36.                      نشناختن دين خدا(80: 2)

1.9.4.3.37.                      نفوذ نكردن كلام حق(206: 2)

1.9.4.3.38.                      يهودصدر اسلام(76: 2)

 

 


برچسب‌ها: فهرست موضوعی قرآن, فهرست قرآن, سوره های قران, تفسیر موضوعی, فهرست موضوعات
+ نوشته شده در  جمعه 21 آذر1393ساعت 10:9  توسط نویسنده وبلاگ  | 

موضوعات قرآن مجيد(تكميلي)

 

 (ناس - 114)(فلق - 113)(اخلاص – 112) (مسد- 111) (نصر- 110)(كافرون- 109)

(كوثر- 108)(ماعون- 107)(قريش- 106) (فيل- 105)(همزه- 104)(عصر- 103)

(تكاثر- 102)(قارعه-101)(عاديات- 100)(زلزال- 99)(بينه- 98)(قدر- 97)(علق- 96)

تين- 95)(شرح- 94)(ضحي - 93)(ليل- 92)(شمس- 91)(بلد- 90)(فجر- 89)

(غاشيه- 88)(اعلي- 87)(طارق- 86)(بروج- 85)(انشقاق- 84) (مطففين- 83)

 (انفطار- 82) (تكوير- 81) (عبس- 80) (نازعات- 79) (نباء- 78) (قيامت- 75)

 (نساء- ۴)(آل عمران- 3) (بقره- 2)(حمد- 1)

(شماره آیه: شماره سوره)

1.           آخرت

1.1.         ازنگاه كلي

1.1.1.           ارجحيت آخرت به دنيا (4: 93)

1.1.2.           برگزيدگان خدا(42و33: 3)

1.1.3.           پايداري آخرت(17: 87)

1.1.4.           تباهي اعمال (22و21: 3)(217: 2)

1.1.5.           رحمت خدا(251: 2)

1.1.6.           نبودن شك در آن(25و9: 3)

1.2.         اساميروزقيامت

1.2.1.           آخرت(114: 3)(264و232و228و177و126و62و8: 2)

1.2.2.           بزرگ(5: 83)

1.2.3.           جدائي(17: 78)

1.2.4.           جزا (1: 107)(11: 83)(18و17و15: 82)(4: 1)

1.2.5.           حق(39: 78)

1.2.6.           غاشيه(1: 88)

1.2.7.           فاش شدن رازها(9: 86)

1.2.8.           قيامت(6و1: 75)(194و185و180و161و55: 3)(212و174و113: 2)

1.2.9.           كوبنده(3-1: 101)

1.2.10.   موعود(2: 85)

1.2.11.   واقعه خيلي بزرگ (34: 79)

1.3.         اهل بهشت

1.3.1.           ازنگاه كلي

1.3.1.1.       ابراهيم (ع) (130: 2)

1.3.1.2.       توبه كنندگان(136: 3)

1.3.1.3.       نجات يافتگان(185: 3)

1.3.1.4.       چهره شاداب(8: 88)(39و38: 80)(22: 75)

1.3.1.5.       درجات(163: 3)

1.3.1.6.       راضي ازتلاش(9: 88)

1.3.1.7.       رضايت ازخدا(8: 98)(21: 92) (30-27: 89)

1.3.1.8.       رعايت حدودخدا(13: 4)

1.3.1.9.       روسفيدان(107و106: 3)

1.3.1.10.                        شهيدان(171-169: 3)

1.3.1.11.                        صالحين(41و40: 79)(82: 2)

1.3.1.12.                        مضحكه كردن كافرين(35و34: 83)

1.3.1.13.                        نشنيدن دروغ(35: 78)

1.3.1.14.                        نشنيدن سخن بيهوده(11: 88)(35: 78)

1.3.1.15.                        نفس مطمئنه(30-27: 89)

1.3.1.16.                        نگاه به خدا(23: 75)

1.3.2.           ابرار

1.3.2.1.       غرق در نعمت(22: 83)

1.3.2.2.       نگاه ازتخت(23: 83)

1.3.2.3.       نوشاندن شراب(25: 83)

1.3.2.4.       وضعيت چهره(24: 83)

1.3.3.           اصحاب يمين

1.3.3.1.       حسابرسي آسان(8و7: 84)

1.3.4.           مقربين

1.3.4.1.       شهادت برعليون(21: 83)

1.3.4.2.       عيسي(ع)(45: 3)

1.3.4.3.       نوشيدن ازچشمه تسنيم(28: 83)

1.4.         اهل جهنم

1.4.1.           آرزوي خاك بودن(40: 78)

1.4.2.           ابولهب(3: 111)

1.4.3.           احساس كوفتگي(3: 88)

1.4.4.           افسوس گذشته (24و23: 89)

1.4.5.           بخيل(180: 3)

1.4.6.           به يادآوري اعمال(23: 89)

1.4.7.           تجاوزازحدودخدا(14: 4)

1.4.8.           تند زدن قلب(8: 79)

1.4.9.           پاك نشدن(77: 3)(174: 2)

1.4.10.   پوشش تاريكي(41: 80)

1.4.11.   جستجوكردن دين غيراسلام(85: 3)

1.4.12.   چشمان خاشع(9: 79)

1.4.13.   چشيدن آب داغ(25: 78)

1.4.14.   چشيدن چركابه(25: 78)

1.4.15.   چهره خاشع(2: 88)

1.4.16.   چهره عبوس(24: 75)

1.4.17.   چهره غبارآلود(40: 80)

1.4.18.   خشمگين كننده خداوند(162: 3)

1.4.19.   خواندن هلاكت (10: 84)

1.4.20.   درجات(163: 3)

1.4.21.   دل بسته به دنيا(188: 3)

1.4.22.   رباخوار(275: 2)

1.4.23.   روسياهان(106: 3)

1.4.24.   زن ابولهب (4: 111)

1.4.25.   شكنندگان عهدباخدا(77: 3)

1.4.26.   صاحب دل سياه(81: 2)

1.4.27.   صحبت نكردن خدا با آنان(77: 3) (174: 2)

1.4.28.   صدازدن هم گروه(17: 96)

1.4.29.   ظالمان(192: 3) (165: 2)

1.4.30.   ظلم به يتيم(10: 4)

1.4.31.   فاسدان(206: 2)

1.4.32.   قاتل پيامبر(21: 3)

1.4.33.   قاتل عادل ودادگر(21: 3)

1.4.34.   كتاب از پشت سر(10: 84)

1.4.35.   كافرين(20: 90)(16: 83)(42: 80) (40: 78) (18: 4) (197و131و116و91و88و56و21و10و4: 3)       (257و217و162و104و85و39و24: 2)

1.4.36.   محروم ازديدارخدا(15: 83) (77: 3)

1.4.37.   مشركان(167و165: 2)

1.4.38.   ملازمت هميشگي با آتش(16و15: 82)

1.4.39.   نافرمانان(7: 83)(14: 82)(39-37: 79)(22: 78) (14: 4) (178و39: 2)

1.4.40.   نچشيدن نوشيدني خنك(24: 78)

1.4.41.   نه فربگي ونه گرسنگي(7: 88)

1.4.42.   نه مرگ نه زندگي(13: 87)

1.5.         برزخ

1.5.1.           اثبات حيات برزخي(28: 2)

1.6.         رجعت

1.6.1.           بسوي خدا(8: 96)(25: 88) (28: 3)

 

1.6.1.1.       كارها(109: 3)(210: 2)

1.6.1.2.       مردم(158و83و55: 3)(285و 281و245و 156و28: 2)

1.6.1.3.       نفس مطمئنه(30-27: 89)

1.6.2.           تصورعدم بازگشت (14: 84)

1.6.3.           رجعت به دنيا

1.6.3.1.       زنده شدن مردگان(260و259: 2)

1.6.3.2.       زنده شدن مقتول(74-67: 2)

1.6.3.3.       صاعقه(56و55: 2)

1.6.3.4.       فرارازمرگ(243: 2)

1.7.         زمان وقوع قيامت

1.7.1.           صوردوم(14و13: 79)(18: 78)

1.7.2.           فرياد گوش خراش(33: 80)

1.7.3.           وضعيت آسمان(2و1: 84)(1: 82)(11: 81)(19: 78)

1.7.4.           وضعيت حيوانات(5: 81)

1.7.5.           وضعيت خورشيد(1: 81)(9: 75)

1.7.6.           وضعيت درياها(3: 82)(6: 81)

1.7.7.           وضعيت زمين(3-1: 101) (2و1- 99) (21: 89) (5-3: 84)(4: 81)(7و6: 79)

1.7.8.           وضعيت ستارگان(2: 82)(2: 81)

1.7.9.           وضعيت كوهها (5: 101)(3: 81)(20: 78)

1.7.10.   وضعيت ماه(9و8: 75)

1.7.11.   وضعيت مردم (4: 101) (3- 99)(37-34: 80)(18: 78)(11و10و 7و4و3: 75) (28: 2)

1.7.12.   وقت معين(17: 78)

1.8.         سوال درقيامت

1.8.1.           اعمال(141و134: 2)

1.8.2.           جهنميان(119: 2)

1.8.3.           سوگندهاي بيهوده(225: 2)

1.8.4.           قتل دختر(9و8: 81)

1.8.5.           نعمتها(8: 102)

1.8.6.           وضعيت قلب(225: 2)

1.8.7.           يتيم(220: 2)

1.9.         شفاعت

1.9.1.           راضي كردن رسول خدا(5: 93)

1.9.2.           شرط قبولی شفاعت(255: 2)

1.9.3.           قبول نشدن شفاعت(254و123و48: 2)

1.10. گفتگودرقيامت

1.10.1.   آرزوي خاك بودن(40: 78)

1.10.2.   امكان برگشت به دنيا(12-10: 79)

1.10.3.   برائت مشركان از سران مشرك (167: 2)

1.10.4.   تكذيب جهنم(17: 83)

1.10.5.   ميوه بهشتي(25: 2)

1.11. معادجسماني

1.11.1.   آب داغ(5: 88)

1.11.2.   بالش(15: 88)

1.11.3.   تخت بلند(13: 88)(35و23: 83)

1.11.4.   تند زدن قلب(8: 79)

1.11.5.   چشيدن (25و24: 78)

1.11.6.   خنديدن(34: 83)

1.11.7.   خوراكي ازخارخشك(6: 88)

1.11.8.   دختران جوان(33: 78)

1.11.9.   درختان انگور(32: 78)

1.11.10.                    طناب ارليف خرما(5: 111)

1.11.11.                    فرش(16: 88)

1.11.12.                    قدح(14: 88)

1.11.13.                    گردن(5: 111)

1.11.14.                    موي پيشاني(16و15: 96)

1.11.15.                    نوشيدن شراب(28-25: 83)

1.11.16.                    نه فربگي ونه گرسنگي(7: 88)

1.12. وضعيت بهشت

1.12.1.   ازنگاه كلي

1.12.1.1.                        اندازه بهشت(133: 3)

1.12.1.2.                        باغها(8: 98) (11: 85)(32: 78)(13: 4) (198و195و136و15: 3)(25: 2)

1.12.1.3.                        بهشت خاص خدا(30-27: 89)

1.12.1.4.                        بهشت عالي(10: 88)

1.12.1.5.                        تدارك شدن از قبل(198: 3)

1.12.1.6.                        جام شراب(34: 78)

1.12.1.7.                        جاودانگي (8: 98)(6: 95)(25: 84)(13: 4)(198و136و107و15: 3)(82و25: 2)

1.12.1.8.                        جزاي حساب شده(36: 78)

1.12.1.9.                        چشمه روان(12: 88)

1.12.1.10.                 دختران جوان(33: 78)

1.12.1.11.                 درختان انگور(32: 78)

1.12.1.12.                 رحمت خدا(107: 3)

1.12.1.13.                 زندگي خوش (7و6: 101)

1.12.1.14.                 زوجهاي پاك(15: 3)(25: 2)

1.12.1.15.                 ميوه بهشتي(25: 2)

1.12.1.16.                 نزديك كردن بهشت(13: 81)

1.12.1.17.                 نهرها(8: 98)(11: 85)(13: 4)(198و195و 136و15: 3)(25: 2)

1.12.1.18.                 وسايل بهشت(16-13: 88)

1.12.2.   ابرار

1.12.2.1.                        چشمه تسنيم(28و27: 83)

1.12.2.2.                        وفورنعمت(24: 83)(13: 82)

1.12.2.3.                        مشخصات شراب(27-25: 83)

1.12.3.   مقربين

1.12.3.1.                        چشمه تسنيم(28و27: 83)

1.13. وضعيت جهنم

1.13.1.   آب داغ(5: 88)(25: 78)

1.13.2.   آتش بانان دوزخ (18: 96)

1.13.3.   آتش بزرگ(12: 87)

1.13.4.   آتش پرزبانه(3: 111)(14: 92)(12: 84)

1.13.5.   آتش خردكننده (9-5: 104)

1.13.6.   آتش سوزنده(11-8: 101)(4: 88)

1.13.7.   آتش فروزان(14: 82)(12: 81)(10: 4)

1.13.8.   آتش همه جانبه(20: 90)

1.13.9.   تخفيف عذاب(162و86: 2)(88: 3)

1.13.10.                    تطابق جزا بااعمال(26: 78)

1.13.11.                    جاودانگي (6: 98)(16: 82)(23: 78) (14: 4)(116: 3)                                       (275و257و217و 162و81و39: 2)

1.13.12.                    جايگاه بد(197و162و151و12: 3) (206: 2)

1.13.13.                    چركابه(25: 78)

1.13.14.                    چشيدن عذاب(106: 3)

1.13.15.                    خوراكي ازخارخشك(6: 88)

1.13.16.                    عذاب بزرگ(176و105: 3)(7: 2)

1.13.17.                    عذاب پشت سرهم(30: 78) (88: 3)

1.13.18.                    عذاب خواركننده(14: 4)(178: 3)(90: 2)

1.13.19.                    عذاب دردناك (24: 84) (18: 4) (188و177و91و77: 3) (178و174و10: 2)

1.13.20.                    عذاب سوزان(10: 85)

1.13.21.                    عذاب شديد(24و23: 88) (56و4: 3) (165و85: 2)

1.13.22.                    عذاب كمرشكن(25: 75)

1.13.23.                    كمينگاه(21: 78)

1.13.24.                    وجود دربند كشنده(26: 89)

1.13.25.                    وجودعذاب كننده (25: 89)

1.13.26.                    هيزم (4: 111) (10: 3) (22: 2)

1.14. وضعيت محشر

1.14.1.   آرزوي فاصله با اعمال بد(30: 3)

1.14.2.   آگاهي خداازاعمال(11: 100)

1.14.3.   آمدن پروردگار(22: 89)(210: 2)

1.14.4.   آوردن اعمال(182و161: 3)

1.14.5.   استقراربسوي خدا(30و12: 75)(203: 2)

1.14.6.   اعلام برائت(166: 2)

1.14.7.   امکان دوستی(254: 2)

1.14.8.   امکان شفاعت(254: 2)

1.14.9.   امکان معامله(254: 2)

1.14.10.                    انتشارنوشته ها(10: 81)

1.14.11.                    اندازه گيري اعمال درست (9-6: 101)

1.14.12.                    بازگوئي خبرهاي زمين(5و4: 99)

1.14.13.                    برانگيخته شدن مردم(9: 100) (6- 99) (6-4: 83)(4: 82)(22و21: 80)

1.14.14.                    بكارنيامدن فرزندان(116و10: 3)

1.14.15.                    بكارنيامدن مال واموال(2: 111)(11: 92)(116و 91و10: 3)

1.14.16.                    پاداش اعمال(185و161و25: 3)(286و281و167: 2)

1.14.17.                    تزويج نفوس(7: 81)

1.14.18.                    جابجانشدن اعمال باديگري(48: 2)

1.14.19.                    جمع شدن مردم(25و9: 3)

1.14.20.                    حاكميت خدا(19: 82)(55: 3)(113: 2)

1.14.21.                    حرف زدن با اجازه خدا(38: 78)

1.14.22.                    حرفهاي ارزشمند(38: 78)

1.14.23.                    حسابرسي(26: 88)(8و7: 84)(12-10: 84)(284: 2)

1.14.24.                    حسرت مشركان(167: 2)

1.14.25.                    حضوراعمال خوب(30: 3)

1.14.26.                    خطاب نكردن به خدا(37: 78)

1.14.27.                    خانواده اهل بهشت (9: 84)

1.14.28.                    ديدن همه اعمال(8و7: 99)(5: 82)(14: 81)(35: 79) (40: 78)(13: 75)                           (167: 2)

1.14.29.                    ديده شدن جهنم (7-5: 102) (36: 79)(166و165: 2)

1.14.30.                    روح(38: 78)

1.14.31.                    عدم تملك برديگران(19: 82) (123و48: 2)

1.14.32.                    عدم ظلم (161و25: 3)(281: 2)

1.14.33.                    فاش شدن رازها(10: 100)(14-9: 86)

1.14.34.                    فرشتگان(22: 89) (38: 78)(210: 2)

1.14.35.                    قطع شدن اسباب(166: 2)

1.14.36.                    كتاب سجين(9-7: 83)

1.14.37.                    كتاب عليون(21-18: 83)

1.14.38.                    ملاقات باخدا(6: 84) (223: 2)

1.14.39.                    وقت معين(17: 78)

1.14.40.                    ياري نشدن(22: 3) (123و48: 2)

1.14.41.                    عرفات

1.15. هنگام مرگ

1.15.1.   پيچيدن ساق پا(29: 75)

1.15.2.   جان دادن سخت(1: 79)

1.15.3.   جان دادن راحت(2: 79)

1.15.4.   خواننده شفا(27: 75)

1.15.5.   رسيدن اجل(145: 3)

1.15.6.   رسيدن جان به گلو(26: 75)

1.15.7.   رفتن به برزخ(28: 2)

1.15.8.   مرگ با كفر(91: 3)(217: 2)

1.15.9.   وقت جدائي(28: 75)

2.           خدا

2.1.                       اسامي يا صفات خدا

2.1.1.           آگاه(23و15: 84)(26و24و17و12و11: 4) (180و167و163و156و154و121و119و115و92و73و34و20و15: 3) (283و282و273و268و261و256و247و244و231و227و224و181و158و137و127و115وو110و96و95و33و32: 2)

2.1.2.           آمرزنده(14: 85)(25و23: 4)( 155و129و89و31: 3) (235و226و225و218و199و192و182و173: 2)

2.1.3.           باحكمت(26و24و17و11: 4)(126و62و18و6: 3)(260و240و228و220و209و129و32: 2)

2.1.4.           باعزت(8: 85)( 126و62و18و6و4: 3)( 260و240و228و220و209و129: 2)

2.1.5.           بردبار(12: 4)(155: 3)(263و235و225: 2)

2.1.6.           بسياربخشنده(8: 3)

2.1.7.           بهترين مكركننده(54: 3)

2.1.8.           بي نياز(2: 112)(267و263: 2)

2.1.9.           پابرجا(2: 3)(255: 2)

2.1.10.   پادشاه(2: 114)

2.1.11.   پاك(191: 3)(116و32: 2)

2.1.12.   پروردگار(1: 114)( 1: 113)(3: 110)(2: 108)(3: 106)(11و6: 100)(5: 99)(8: 98)(4: 97)(8و3و1: 96)(8: 94)( 11و5و3: 93)(20: 92)( 14: 91)( 28و22و16-13و6: 89)(1: 87) (12: 85)(15و6و5و2: 84)(15و6: 83)(6: 82)( 44و40و19و16: 79)(39و37و36: 78)(30و 23و12: 75) (1: 4)(199و198و195-191و169و147و136و133و125و124و84و60و53و51-49و47و40و38-36و16و15و9-7: 3) (286و285و283و282و277و274و262و260و258و250و248و201و200و198و178و157و149و147و144و139و136و131و129-126و124و105و70-68و62و61و49و46و37و30و26و5: 2)(2: 1)   

2.1.13.   توبه پذير(3: 110) (16: 4) (160و128و54و37: 2)

2.1.14.   حسابرس سريع(199و19: 3)(202: 2)

2.1.15.   حميد(8: 85)(267: 2)

2.1.16.   زاده نشده(3: 112)

2.1.17.   زنده(2: 3)(255: 2)

2.1.18.   شكرگزار(158: 2)

2.1.19.   شنونده(121و38و34: 3)(256و244و227و224و181و137و127: 2)

2.1.20.   عذاب كننده(11: 3)(211و196و165: 2)

2.1.21.   عظيم (174و74: 3)(255و105: 2)

2.1.22.   علي(255: 2)

2.1.23.   كريم(6: 82)

2.1.24.   مالك (26: 3)(4: 1)  

2.1.25.   مهربان(1: 114)( 1: 113) (1: 112)(1: 111) (1: 110)(1: 109)(1: 108)(1- 107)(1: 106)(1: 105)(1: 104)(1: 103)(1: 102)(1: 101)(1: 100)(1: 99)(1: 98)( 1: 97)(1: 96) (1: 95)(1: 94)( 1: 93)(1: 92)(1: 91)( 1: 90)(1: 89)(1: 88)(1: 87)(1: 86)(1: 85)(1: 84)(1: 83) (1: 82)(1: 81)(1: 80)(1: 79) (38و37و1: 78) (1: 75) (25و23و16و1: 4)( 129و89و31و30و1: 3) (226و218و207و199و192و182و173و163و160و143و128و54و37و1: 2)(3و1: 1)   

2.1.26.   نزائيده(3: 112)

2.1.27.   ودود(14: 85)

2.1.28.   وسعت دهنده(73: 3)(268و261و247و115: 2)

2.1.29.   يكتا(1: 112)( 163و133: 2)

                

                                                         

2.2.         آزمايش خدا

2.2.1.           اطاعت از پيامبراكرم(143: 2)

2.2.2.           اعتقادات قلبي(154: 3)

2.2.3.           ترس (155: 2)

2.2.4.           جنگ(167و166و152: 3)

2.2.5.           خالص شدن براي خدا(154: 3)

2.2.6.           گرسنگي(155: 2)

2.2.7.           مالي(186: 3)(155: 2)

2.2.8.           نتيجه تلاشها(155: 2)

2.2.9.           نفوس (186: 3)(156و155: 2)

2.2.10.   نوشيدن آب(249: 2)

2.3.         اراده خدا

2.3.1.           آساني نه سختي(185: 2)

2.3.2.           آفرينش آدم وعيسي(ع)(59: 3)

2.3.3.           آمرزیدن(129: 3)(284: 2)

2.3.4.           اجراي آني فرمان(117: 2)

2.3.5.           انجام هركار(16: 85) (47و40: 3) (253: 2)

2.3.6.           ايجادشمائل دررحمها(6: 3)

2.3.7.           بازگشت خداوند به بندگان(27و26: 4)

2.3.8.           بهره نبردن كافرين در آخرت(176: 3)

2.3.9.           به سختي انداختن درمورد يتيم(220: 2)

2.3.10.   دادن برتري(73: 3)

2.3.11.   دادن حکمت(269: 2)

2.3.12.   دادن خوبي(26: 3)

2.3.13.   دادن روزي(37و27: 3) (212: 2)

2.3.14.   دادن وگرفتن حكومت(26: 3)

2.3.15.   دادن وگرفتن عزت(26: 3)

2.3.16.   شفاف كردن (26: 4)

2.3.17.   ضايع نكردن ايمان(143: 2)

2.3.18.   ظلم نكردن(195و182و171و108: 3)

2.3.19.   عذاب کردن(129: 3) (284: 2)

2.3.20.   فراگيرنشدن فساد(251: 2)

2.3.21.   قدرت ذهن(7: 87)

2.3.22.   مرگ وزندگي(243: 2)

2.3.23.   هدايت كردن(272و213و142: 2)

2.3.24.   ياري خدا (13: 3)

2.4.         تسبيح خدا

2.4.1.           امربه تسبيح خدا(3: 110) (41: 3)

2.4.2.           تسبيح اسم خدا(1: 87)

2.4.3.           وقت تسبيح خدا(41: 3)

2.5.         تقدير خدا

2.5.1.           تقديرآفرينش(3و2: 87)

2.5.2.           تقديرآفرينش انسان(22-19: 80)

2.5.3.           تقدير چراگاه(5و4: 87)

2.5.4.           تقديردرهدايت انسان(29و28: 81)

2.5.5.           تقديرمرگ(154: 3)

2.5.6.           غفلت ازتقدير(5: 90)

2.6.         تمسخرخدا

2.6.1.           مسخره منافقين(15: 2)

2.7.         تنفرخدا

2.7.1.           تجاوزكاران(190: 2)

2.7.2.           خوردن مال يتيم(2: 4)

2.7.3.           دوستي باكافر(28: 3)

2.7.4.           ظالمان(140و57: 3)

2.7.5.           فساد(205: 2)

2.7.6.           کافرین(32: 3) (276: 2)

2.8.         حدودخدا

2.8.1.           ارث(13: 4)

2.8.2.           ازدواج بعداز سه طلاق(230: 2)

2.8.3.           اعتكاف در مسجد(187: 2)

2.8.4.           تعدي به ظالمان(193: 2)

2.8.5.           ظلم كردن(229: 2)

2.8.6.           عواقب بد تجاوز ازحدود(14: 4)(229و196: 2)

2.8.7.           قصاص(178: 2)

2.8.8.           كشتن پيامبران(112: 3)

2.8.9.           كشتن كافرين(190: 2)

2.8.10.   كفر ورزيدن(112: 3)

2.8.11.   گرفتن مهريه زن مطلقه(229: 2)

2.9.         حسابرسي خدا

2.9.1.           حسابرس سريع(199و19: 3)(202: 2)

2.9.2.           حساب مال يتيم(6: 4)

2.10. حضورخدا

2.10.1.   احاطه خدا(20: 85)(120و5: 3)

2.10.2.   شنيدن(137: 2)

2.10.3.   غافل نبودن ازاعمال(1: 4)(99: 3)(149و144و140و85و74 : 2)

2.10.4.   غفلت ازخدا(14: 96)(7: 90)

2.10.5.   كمين خدا(14: 89)

2.10.6.   وجه خدا(115: 2)

2.11. حمدوشكرخدا

2.11.1.   پاداش شكرگزار(145و144: 3)

2.11.2.   دستور شكرگزاري(172و152: 2)

2.11.3.   شاكربودن خدا(158: 2)

2.11.4.   علت شكرگزاري(172: 2)

2.11.5.   مخصوص پروردگار(2: 1)

2.11.6.   ناسپاسي نسبت به خدا(6: 100) (243: 2)

2.11.7.   نعمتهاي خدا(56: 2)

2.11.8.   هدايت خدا(185: 2)

2.11.9.   هنگام بخشش گناهان(52: 2)

2.11.10.                    هنگام پيروزي(3-1: 110)(123: 3)

2.12. حيله خدا

2.12.1.   حيله خدابركافرين(16و15: 86)

2.12.2.   خدا بهترين حيله كننده(54: 3)

2.13. داوري خدا

2.13.1.   بهترين داور(8: 95)

2.14. ذكرويادخدا

2.14.1.   دليل يادكردن خدا (198: 2)

2.14.2.   دستور ذكرخدا(41: 3)(239و200: 2)

2.14.3.   ذاكرين خدا(191و190: 3)

2.14.4.   شرط خدا(152: 2)

2.14.5.   مشعرالحرام (198: 2)

2.15. رحمت خدا

2.15.1.   آمرزش(157و155و152: 3)(268 :2)

2.15.2.   آمرزنده مهربان(25و23: 4)(129و89و31: 3) (226و199و182و173: 2)

2.15.3.   اختصاص رحمت(74: 3) (105: 2)

2.15.4.   اهل تفكر(195-193: 3)

2.15.5.   بخشش كافرين(192: 2)

2.15.6.   پرهيزكاران(133: 3)

2.15.7.   تخفيف درقصاص(178:2)

2.15.8.   توبه پذیر(16: 4)(160: 2)

2.15.9.   شرط رحمت خدا(132: 3)

2.15.10.                    صابران(157: 2)

2.15.11.                    عامل زيانكارنشدن(64: 2)

2.15.12.                    فضل(268و251و243: 2)

2.15.13.                    مجاهدان(218: 2)

2.15.14.                    مومنان(152: 3) (218: 2)

2.15.15.                    مهاجران(218: 2)

2.15.16.                    مهربان به مردم(30: 3) (207و163و143: 2)

2.16. رضايت خدا

2.16.1.   ايمان وعمل صالح(8و7: 98)

2.16.2.   پرهيزكاران(15: 3)

2.16.3.   جلب توجه خدا(20: 92)

2.16.4.   نفس مطمئنه(30- 27: 89)

2.17. روح

2.17.1.   حرف مفيد در محشر(38: 78)

2.17.2.   روح القدس(253و87: 2)

2.17.3.   صف درمحشر(38: 78)

2.17.4.   فرود درشب قدر(4: 97)

2.18. سنت خدا

2.19. شعائر خدا

2.19.1.   صفاومروه(158: 2)

2.20. شهادت خدا

2.20.1.   پيمان با پيامبران(81: 3)

2.20.2.   شاهد اعمال (98: 3)

2.20.3.   شاهد همه چيز(9: 85)

2.20.4.   يگانگي خدا(18: 3)

2.21. صبرخدا

2.21.1.   آمرزنده بردبار(155: 3)(235و225: 2)

2.21.2.   آگاه بردبار(12: 4)

2.21.3.   بی نیاز بردبار(263: 2)

2.22. صحبت با خدا

2.22.1.   پيامبران(253: 2)

2.23. عبادت خدا

2.23.1.   اظهاربه بندگي خدا(5: 1)(138: 2)

2.23.2.   امربه عبادت خدا(3: 106)(5: 98) (51: 3) (21: 2)

2.23.3.   خداي يعقوب وپدرانش(133: 2)

2.23.4.   كل موجودات(116: 2)

2.24. عزت خدا

2.24.1.   دادن وگرفتن عزت(26: 3)

2.24.2.   عزت انتقامگير(4: 3)

2.24.3.   عزت باحكمت(126و62و18و6: 3)(260و240و228و220و209: 2)

2.25. عذاب خدادردنيا

2.25.1.   دلايل نزول عذاب(13-11: 89) (112و11: 3) (90و89و61 : 2)

2.25.2.   عذاب قوم ثمود(15و14: 91)(13: 89)

2.25.3.   عذاب قوم عاد(13: 89)

2.25.4.   عذاب قوم فرعون(13: 89)(25: 79) (11: 3)

2.25.5.   عذاب قوم موسي (ع) (90و85و61و 59: 2)

2.26. عرش خدا

2.26.1.   عرش باشكوه(15: 85)

2.27. علاقه خدا

2.27.1.   پاكان(222: 2)

2.27.2.   پرهيزكاران(76: 3)

2.27.3.   تبعيت از محمد(ص)(31: 3)

2.27.4.   توبه كنندگان(222: 2)

2.27.5.   توكل كنندگان(159: 3)

2.27.6.   صابران(146: 3)

2.27.7.   نيكوكاران(148و134: 3)(195: 2)

2.28. علم خدا

2.28.1.   آگاهی ازاعمال(180و167و153و92و29: 3) (283و273و271و270و215و158و110: 2)

2.28.2.   آگاهي از پرهيزكاران(115: 3)

2.28.3.   آگاهي ازستمگران(246و95: 2)

2.28.4.   آگاهي ازفاسدان(63: 3)

2.28.5.   آگاهي ازهمه چيز(7: 87) (29: 3) (282و234و231و197و115و33و29: 2)

2.28.6.   اجازه دسترسی(255: 2)

2.28.7.   بصيرت به بندگان(15: 84)( 163و156و154و119و20و15: 3)                                                    (265و237و235و233و187: 2)

2.28.8.   تفسيرآيات قرآن(7: 3)

2.28.9.   پنهان كاري كافرين(23: 84)(77: 2)

2.28.10.                    خيروشرانسان(232و216: 2)

2.28.11.                    زمان وقوع قيامت(44: 79)

2.28.12.                    شناخت مصلح از مفسد(220: 2)

2.28.13.                    شنواي دانا(121و35و34: 3)(256و244و227و224و181و137: 2)

2.28.14.                    غيب آسمانها وزمين(33: 2)

2.28.15.                    گذشت زمان(255: 2)

2.28.16.                    وسعت دهنده دانا(73: 3)(268و261و247: 2)

2.29. عهدخدا

2.29.1.   عهد با ابراهيم (ع) واسماعيل (ع) (125: 2)

2.29.2.   عهدبا بني اسرائيل(187: 3)(93و85-83و64و63و40: 2)

2.29.3.   عهد نكردن با ظالمين(124: 2)

2.29.4.   وفاي خدابه عهد(80: 2)(195و194و9: 3)

2.30. قدرت خدا

2.30.1.   انجام هركاري (189و165و29و26: 3) (284و259و148و109و106: 2)

2.30.2.   به كيفررساندن(12: 85)

2.30.3.   رجعت(8: 86)

2.30.4.   زندگی ومرگ(156و27: 3) (258: 2)

2.30.5.    زنده كردن مردگان(40: 75)

2.30.6.   طلوع وغروب خورشید (258: 2)

2.30.7.   كروكوركردن منافقين(20: 2)

2.30.8.   كوتاه وبلندكردن شب وروز(27: 3)

2.30.9.   همه قدرتها(165: 2)

2.31. كلمات خدا

2.31.1.   عيسي(ع) (45و39: 3)

2.32. لعنت خدا

2.32.1.   ابولهب (1: 111)

2.32.2.   اصحاب اخدود(4: 85)

2.32.3.   انسان ناسپاس(17: 80)

2.32.4.   جاودانگي لعنت(162: 2)

2.32.5.   كافرين(88-86: 3) (161و89و88: 2)

2.32.6.   كنمان كنندگان حقايق(159: 2)

2.32.7.   لعنت كنندگان(161و159: 2)

2.33. مالكيت خدا

2.33.1.   جهات جغرافيائي(142و115: 2)

2.33.2.   حكومت آسمانها وزمين(9: 85)(189: 3)

2.33.3.   حكومت افراد(26: 3)

2.33.4.   دنياوآخرت(13: 92)(37: 78)(4: 1)

2.33.5.   دين(193: 2)

2.33.6.   كار(154: 3)

2.33.7.   موجودات آسمانها وزمين (129و109: 3) (116: 2)

2.33.8.   ميراث آسمانها وزمين(180: 3)

2.33.9.   نفوس (156: 2)

2.34. نعمتهاي خدا

2.34.1.   ايمن ازترس(4: 106)

2.34.2.   برادري(103: 3)

2.34.3.   تمام كردن نعمت(150: 2)

2.34.4.   رفع گرسنگي(4: 106)

2.34.5.   سوال ازنعمتها درقيامت(8: 102)

2.34.6.   كفران نعمت(211: 2)

2.34.7.   نعمت داده شدگان(6: 1)

2.34.8.   يادآوري نعمت خدا(11: 93)(103: 3)(231: 2)

2.35. هدايت خدا

2.35.1.   آئين ابراهيم (ع)(135: 2)

2.35.2.   آمرزش(221: 2)

2.35.3.   اجابت دعا(186: 2)

2.35.4.   بهشت(221: 2)

2.35.5.   تفاوت مردم وپرهيزكاران(138: 3)

2.35.6.   خانه خدا(96: 3)

2.35.7.   خواستن خدا (213و70: 2)

2.35.8.   درس گرفتن از گذشتگان(138و137: 3)

2.35.9.   راه راست (101و51: 3) (213و142: 2) (7و6: 1)

2.35.10.                    راه گمراهان(90: 3)(7و6: 1)

2.35.11.                    راه مغضوبين(7و6: 1)

2.35.12.                    رسالت رسول اكرم(151: 2)

2.35.13.                    شرط هدايت شدن(137: 2)

2.35.14.                    شفافیت راه درست(103: 3)(256: 2)

2.35.15.                    قرآن(185و97و2: 2)

2.35.16.                    هدايت امتهاي پيشين(53: 2)

2.35.17.                    هدايت به دوراه(10: 90)

2.35.18.                    هدایت به نور(257: 2)

2.35.19.                    هدايت رسول خدا(7: 93)

2.35.20.                    هدايت شدگان(20: 3) (157و38و5-2: 2)

2.35.21.                    هدايت كننده(12: 92)

2.35.22.                    هدایت نشدگان(264و258: 2)

2.35.23.                    هدايت واقعي(73: 3)(120: 2)

2.36. ياري خدا

2.36.1.   اراده خدا (13: 3)

2.36.2.   اظهاربه طلب ياري خدا(5: 1)

2.36.3.   بهترين ياري كننده(150: 3)

2.36.4.   پرهيزكاران(194: 2)

2.36.5.   پيروزي (2-1: 110)(160: 3)

2.36.6.   تنهاياري كننده(107: 2)

2.36.7.   دعاکردن(286: 2)

2.36.8.   زمان ياري خدا(214: 2)

2.36.9.   سرپرست مومنان(150و68: 3)(257: 2)

2.36.10.                    صابران(249و153: 2)

2.36.11.                    كفايت ياري خدا(137: 2)

2.36.12.                    ياري درجنگ(126-123: 3)

2.36.13.                    ياري نشدگان(91و86و56و22و21: 3) (270و120و86و85: 2)

2.37. يگانگي خدا

2.37.1.   بي همتائي خدا(4و1: 112)(6و2: 3) (255و163و133: 2)

2.37.2.   شهادت خدا(18: 3)

2.37.3.   نداشتن شريك(62: 3)(22: 2)

2.37.4.   نداشتن فرزند(3: 112)(116: 2)

 


برچسب‌ها: موسي دخانچي
+ نوشته شده در  جمعه 21 آذر1393ساعت 9:10  توسط نویسنده وبلاگ  | آيات
موضوع
عنوان
1
ترس ازخدا
دستورات خدا به امت
1
مهربان
اسامي يا صفات خدا
1
پروردگار
اسامي يا صفات خدا
1
خلقت از يك نفس
آفرينش انسان
1
زوج
آفرينش انسان
1
سوگند به خدا
زندگي اجتماعي - سوگند
1
سوگند به خويشان
زندگي اجتماعي - سوگند
1
غافل نبودن ازاعمال
حضور خدا
6و2
تصرف در مال يتيم
اقشارضعيف - يتيم
2
خوردن مال يتيم
تنفرخدا
6و3
سرپرستي يتيم
اقشارضعيف - يتيم
3
تعدد زوجات
ازدواج- ازدواج مجدد
3
رعايت اعتدال بين زنان
ازدواج- ازدواج مجدد
4
دادن مهريه
ازدواج- مهريه
4
بخشش مهريه
ازدواج- مهريه
8و5
سخن شايسته
اخلاق ورفتار- كارهاي خوب
5
احمق نبودن
مديريتي
5
مديرمالي
اقتصادي
5
رفتاربا احمقها
دستورات خدا به امت
6
حساب مال يتيم
حسابرسي خدا
7
وجوب ارث
زندگي اجتماعي - ارث
8
سهم غير ورثه
زندگي اجتماعي - ارث
8
رفتار باغيرورثه
دستورات خدا به امت - ارث
8
ارث
خانواده - نزديكان
8
ارث
اقشارضعيف - يتيم
8
ارث
اقشارضعيف - مسكين
9
ورثه ضعيف
دستورات خدا به امت - ارث
9
ورثه ضعيف
زندگي اجتماعي - ارث
9
وصيت كردن- وضعيت افراد ضعيف
خانواده
9
شفاف بودن ارث ضعيفان
كارهاي خوب - ترس از خدا
9
سخن شفاف
اخلاق ورفتار- كارهاي خوب
10
خوردن آتش در بطن
زندگي فردي - خوراك انسان
10
ظلم به يتيم
كارهاي ناپسند - ظلم كردن
10
ظلم به يتيم
اهل جهنم
10
آتش فروزان
وضعيت جهنم
10
تاثير اعمال
ويژگي هاي انسان
12و11
احكام وراثت
زندگي اجتماعي - ارث
12و11
لزوم اداي دين وعمل به وصيت
زندگي اجتماعي - ارث
12و11
وجوب ارث
زندگي اجتماعي - ارث
12و11
آگاه
اسامي يا صفات خدا
12و11
وصيت كردن- عمل به وصيت
خانواده
11
باحكمت
اسامي يا صفات خدا
12
بردبار
اسامي يا صفات خدا
12
آگاه بردبار
صبرخدا
12
ضررنرساندن وصيت
زندگي اجتماعي - ارث
13
ارث
حدودخدا
13
رعايت حدودخداوند
صالحين - خصوصيات صالحين
13
رعايت حدودخدا
اهل بهشت
13
باغها
وضعيت بهشت
13
نهرها
وضعيت بهشت
13
باغها
معادجسماني
13
نهرها
معادجسماني
13
جاودانگي
وضعيت بهشت
13
برنده
صالحين - خصوصيات صالحين
14
عواقب بد تجاوزاز حدود
حدودخدا
14
نافرمانان
اهل جهنم
14
تجاوز از حدودخدا
اهل جهنم
14
جاودانگي
وضعيت جهنم
14
عذاب خواركننده
وضعيت جهنم
16و15
فحشاء
كارهاي ناپسند
15
حبس ابد
زندگي اجتماعي - قصاص
15
شهادت 4نفر
زندگي اجتماعي - قصاص
16
اذيت كردن
زندگي اجتماعي - قصاص
16
توبه پذير
رحمت خدا
16
توبه پذير
اسامي يا صفات خدا
16
مهربان
اسامي يا صفات خدا
18و17
مراحل توبه
عبادات فردي - توبه وطلب آمرزش
17
آگاه
اسامي يا صفات خدا
17
باحكمت
اسامي يا صفات خدا
18
عذاب دردناك
وضعيت جهنم
18
كافرين
اهل جهنم
18
اهل جهنم
كافرين
21-19
به زورپس نگرفتن
زندگي اجتماعي - ازدواج- مهريه
21-19
به زورپس نگرفتن مهربه
دستورات خدا به امت- زنان
19
اكراه دروصيت
دستورات خدا به امت- ارث
19
اكراه در وصيت زنان
ارث
19
معاشرت با اكراه
خانواده- همسر
19
معاشرت
دستورات خدا به امت- زنان
19
پاداش اعمال در دنيا
صالحين - خصوصيات صالحين
20
تهمت زدن
كارهاي ناپسند
24-22
ازدواج حرام
زندگي اجتماعي - ازدواج
23و22
ازدواج حرام
قوم قريش - عرب جاهليت
22
فحشاء
كارهاي ناپسند
25و23
آمرزنده مهربان
رحمت خدا
25و23
آمرزنده
اسامي يا صفات خدا
25و23
مهربان
اسامي يا صفات خدا
26و24
آگاه
اسامي يا صفات خدا
26و24
باحكمت
اسامي يا صفات خدا
24
دادن مهريه
زندگي اجتماعي - ازدواج- مهريه
24
بخشش مهريه
زندگي اجتماعي - ازدواج- مهريه
25
كنبزان
زندگي اجتماعي - ازدواج
25
ترس از افتادن به گناه
زندگي اجتماعي - ازدواج
27و26
بازگشت خداوند به بندگان
اراده خدا
26
شفاف كردن
اراده خدا
27
پيروي از شهوات
كارهاي ناپسند
28
ضعيف بودن
ويژگي انسان
30و29
رضايت طرفين
معامله- شرايط  كلي معامله
30و29
ظلم كردن - كشتن خود
كارهاي ناپسند
30و29
كشتن
كارهاي ناپسند
30و29
تجاوز ازحدود خدا
كارهاي ناپسند
29
باطل نكردن اموال
دستورات خدا به امت
29
نكشتن يكديگر
دستورات خدا به امت
29
مهربان
اسامي ياصفات خدا
29
مهربان به مردم
رحمت خدا
30
ظالمان
اهل جهنم
30
تجاوزازحدودخدا
اهل جهنم
30
به كيفررساندن
قدرت خدا
31
شرط رحمت خدا
رحمت خدا
32
درخواست ازخدا
كارهاي خوب
32
آگاهي از همه چيز
علم خدا
32
پاداش اعمال
وضعيت محشر
32
منت گذاشتن
كارهاي ناپسند
32
آگاه
اسامي خدا
33
سرپرستي اموال مردگان
ارث
33
دادن حق ديگران
كارهاي خوب
33
شاهد همه چيز
شهادت خدا
34
نفقه
اقتصادي -  انفاق
34
سرپرستي مرد
خانواده - سرپرست
34
اطاعت زن ازمرد
خانواده - سرپرست
34
تنبيه زن
خانواده - سرپرست
34
سختگيري نكردن برزن
خانواده - سرپرست
34
علي
اسامي خدا
35
همسر- دعواي زن وشوهر
خانواده
35
بصيرت به بندگان
علم خدا
35
آگاه
اسامي خدا
36
امر به عبادت خدا
عبادت خدا
36
دستور شريك نگرفتن
يگانگي خدا
36
نيكي به پدرومادر
خانواده - پدر ومادر
36
نيكي به خويشان
خانواده - نزديكان
36
نيكي كردن
اقشارضعيف- يتيم
36
نيكي كردن
اقشارضعيف - مسكين
36
نيكي كردن
صالحين - خصوصيات صالحين
36
همسايه- نيكي كردن
زندگي اجتماعي -  نكات زندگي
36
نيكي كردن
اقشارضعيف- برده
36
نيكي كردن
اقشارضعيف - درراه مانده
36
فخرفروشي كردن
تنفرخدا
36
غرور داشتن
تنفرخدا
36
فخرفروشي
كارهاي ناپسند
36
غرور
كارهاي ناپسند
37
بخل ورزيدن
كارهاي ناپسند
37
امر به منكر
كارهاي ناپسند
37
كتمان حقايق
كارهاي ناپسند
37
بخل ورزيدن
كافرين
37
امربه منكر
كافرين
37
پنهان كاري
كافرين
37
كافرين
اهل جهنم
37
اهل جهنم
كافرين
37
عذاب خواركننده
وضعيت جهنم
39و38
ايمان نياوردن
كافرين
39و38
انفاق كافر
كافرين
38
شياطين
كافرين
38
انفاق با ريا
اقتصادي - انفاق
38
ايمان نياوردن
كارهاي ناپسند
38
رياكردن
كارهاي ناپسند
38
قرين بد
جن - شيطان
39
سوال از كافرين
كافرين
39
انفاق از روزي
اقتصادي - انفاق
39
آگاه
اسامي خدا
39
آگاهي از كافرين
علم خدا
40
جزاي اعمال
كارهاي ناپسند - ظلم كردن
40
پاداش اعمال
وضعيت محشر
41
شاهدپاداش به امت
وضعيت محشر
41
شاهد پاداش به امت
سوال يا اعلان به محمد(ص)
42
آرزوي اهل جهنم
اهل جهنم
42
كتمان نشدن سخن
اهل جهنم
42
توازن بازمين
مثلهاي قرآني
43
نماز نخواندن درحالت مستي
دستورات خدا به امت
43
نمازنخواندن درحالت جنب
دستورات خدا به امت
43
تيمم براي نماز
دستورات خدا به امت
43
شرايط نماز- مست نبودن
عبادات فردي - نماز
43
شرايط نماز- توجه به كلام نماز
عبادات فردي - نماز
43
مقدمات نماز- غسل
عبادات فردي - نماز
43
مقدمات نماز -  تيمم
عبادات فردي - نماز
43
آمرزنده
اسامي ياصفات خدا
43
آمرزنده مهربان
رحمت خدا
44
اهل كتاب - ديدن آنهادرگمراهي
سوال يا اعلان به محمد(ص)
44
اهل كتاب – ديدن آنهادر گمراه كردن مردم
سوال يا اعلان به محمد(ص)
44
گمراهي آنها
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
44
گمراه كردن افراد
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
45
آگاهي از كافرين
علم خدا
45
كفايت براي ياوري
ياري خدا
45
كفايت براي سرپرستي
ياري خدا
46
تحريف كلام خدا
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
عدم تبعيت از پيامبر اكرم(ص)
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
طعنه زدن
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
اهل كتاب واقعي
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
لعنت خدا
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
كافرين
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
تعداد كم ايمان آورندگان
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
46
تحريف آيات الهي
كارهاي ناپسند
46
نافرماني
كارهاي ناپسند
46
يهوديان
كافرين
46
يهوديان
لعنت خدا
47
دعوت به اسلام
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
47
اصحاب سبت
قوم موسي -  دوران رسالت بعداز فرعون
47
اجراشدن فرمان
اراده خدا
47
اصحاب سبت
عذاب خدادر دنيا
50و48
دروغ بستن به خدا
كارهاي ناپسند
48
آمرزش
رحمت خدا
48
آمرزيده نشدن مشرك
رحمت خدا
48
آمرزيده نشدن مشرك
مشركان
48
ظلم كردن- شريك گرفتن براي خدا
كارهاي ناپسند
49
تزكيه نفس
سوال يا اعلان به محمد(ص)
49
تزكيه كردن افراد
اراده خدا
49
ظلم نشدن به آنها
صالحين - خصوصيات صالحين
50
ديدن تهمت زنندگان به خداوند
دستور مستقيم به محمد(ص)
51
اهل كتاب - ديدن آنها در ايمان به طاغوت
سوال يا اعلان به محمد(ص)
51
اهل كتاب - دبدن آنها در ارجحيت دادن به كافرين
سوال يا اعلان به محمد(ص)
51
ايمان به غيرخداوطاغوت
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
51
ارجحيت دادن به كافرين
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
52
لعنت خدا
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
52
اهل كتاب
لعنت خدا
52
ياري نشدگان
ياري خدا
52
ياري نشدن ملعون
سوال يا اعلان به محمد(ص)
53
بخيل بودن
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
54
حسودبودن
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
54
خاندان ابراهيم (ع)
پيامبران - ابراهيم (ع)
55
گمراه كردن افراد
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
55
عذاب جهنم
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
55
آتش فروزان
وضعيت جهنم
55
اهل كتاب
اهل جهنم
55
اهل كتاب واقعي
اهل كتاب(هم عصر رسول اكرم)
56
اهل جهنم
كافرين
56
سوختن پوست
معادجسماني
56
جايگزيني پوست سوخته
وضعيت جهنم
56
كافرين
اهل جهنم
56
چشيدن عذاب
اهل جهنم
56
باعزت
اسامي خدا
56
باحكمت
اسامي خدا
57
همسر
معادجسماني
57
سايه بان
معادجسماني
57
باغها
معادجسماني
57
نهرها
معادجسماني
57
صالحين
اهل بهشت
57
باغها
وضعيت بهشت
57
نهرها
وضعيت بهشت
57
جاودانگي
وضعيت بهشت
57
همسران پاك
وضعيت بهشت
57
سايه بان
وضعيت بهشت
57
انجام كارهاي خوب
خصوصيات صالحين
58
امانت داري
دستورات خدا به امت
58
حكميت به عدالت
دستورات خدابه امت
58
امانت داري
كارهاي خوب
58
حكميت به عدالت
كارهاي خوب
58
حكميت به عدالت
زندگي اجتماعي - قضاوت
58
با حكمت بودن
فرهنگي - تذكر دادن- شرايط تذكردادن
58
شنونده
اسامي خدا
58
آگاه
اسامي خدا
61-59
تبعيت از احكام خدا
قضاوت
59
اطاعت از خداورسول
دستورات خدا به امت
59
اطاعت از حاكمان
دستورات خدا به امت
59
مومن بودن
مديريتي
61و60
ديدن منافقين
سوال يا اعلان به محمد(ص)
60
مدعيان دين داري
منافقين
60
دستورات شيطان
شيطان
61
تبعيت از رسول خدا
قضاوت
61
اجتناب از حكم خداورسول
منافقين
62
سوگند دروغ
سوال يا اعلان به محمد(ص)
62
سوگند دروغ
منافقين
62
دروغ گوئي
منافقين
63
اعراض از منافقين
دسور مستقيم به محمد(ص)
63
پنددادن به منافقين
دسور مستقيم به محمد(ص)
63
سخن شفاف با منافقين
دسور مستقيم به محمد(ص)
63
آگاهي از منافقين
علم خدا
63
دوري كردن از آنها
منافقين
63
پنددادن آنها
منافقين
63
سخن شفاف با آنها
منافقين
65و64
توبه منافقين
منافقين
64
توبه منافقين
سوال يا اعلان به محمد(ص)
64
مراحل توبه
عبادات فردي -  توبه وطلب آمرزش
64
اجابت دعاي محمد(ص)
نكات مهم در مورد محمد(ص)
64
توبه پذير
اسامي خدا
64
مهربان
اسامي خدا
64
اجابت دعاي محمد(ص)
فرهنگي -  دعا- روش دعا كردن
65
حكميت براي منافقين
سوال يا اعلان به محمد(ص)
65
حكميت پيامبراكرم
منافقين
65
پروردگار
قسم
65
شرط ايمان آوردن
منافقين
65
پروردگار
اسامي خدا
68-66
نتيجه پذيرفتن تذكر
فرهنگي - تذكردادن -  پذيرفتن تذكر
66
اجتناب از حكم خداورسول
منافقين
66
پاداش اعمال در دنيا
صالحين - خصوصيات صالحين
67
پاداش اعمال در آخرت
صالحين- خصوصيات صالحين
69و68
راه راست
هدايت خدا
70و69
رفيق خوب
نعمتهاي خدا
69
رفيق -  مشخصات رفيق خوب
زندگي اجتماعي - ارتباطات اجتماعي
69
نعمت داده شدگان
نعمت هاي خدا
69
رفيق خوب
صالحين - خصوصيات صالحين
70
آگاه
اسامي خدا
70
كفايت آگاهي خدا
علم خدا
برچسب‌ها: سوره نساء, موضوعات سوره نساء, موضوع سوره نساء, موضوع نساء
+ نوشته شده در  دوشنبه 10 آذر1393ساعت 12:28  توسط نویسنده وبلاگ  | 

آيات

موضوع

عنوان

5-1

روش نابودي آنها

اصحاب فيل

5-1

سرنوشت اصحاب فيل

سوال يا اعلان به محمد(ص)

1

مهربان

خدا- اسامي ياصفات

4و3

ابابيل

جانوران

5

كاه نيمه جويده

مثلهاي قرآني


برچسب‌ها: موضوعات سوره فيل, ابرهه, عام الفيل, ابابيل, پرستو
+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آذر1393ساعت 10:59  توسط نویسنده وبلاگ  | 

عنوانموضوعآيات
صالحينبرائت ازكافرين6-1
دستور مستقيم به محمد(ص)گفتن به كافرين- برائت ازآنها6-1
سياست خارجيتكيه براصول6-1
خدا- اسامي يا صفاتمهربان1
سياست خارجياحترام به اعتقادات غيرمسلملنان6


برچسب‌ها: موضوعات سوره كافرون, كافرين, برائت از مشركين, سوره 109, كفر
+ نوشته شده در  دوشنبه 3 آذر1393ساعت 10:50  توسط نویسنده وبلاگ  | 

آيات

موضوع

عنوان

2و1

الفت درهنگام كوچ

قريش

1

مهربان

خدا- اسامي ياصفات

3

پروردگار

خدا- اسامي ياصفات

3

دستورعبادت خدا

عبادت خدا

3

عبادت خدا

كارهاي خوب

3

كعبه

زمين – مكانهاي خاص

4

رفع گرسنگي

نعمت هاي خدا

4

ايمن ازترس

نعمت هاي خدا


برچسب‌ها: موضوعات سوره قريش, موضوع قريش, سوره 106
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 16:10  توسط نویسنده وبلاگ  | 

آيات

موضوع

عنوان

3-1

تكذيب قيامت

سوال يا اعلان به محمد(ص)

1

مهربان

خدا- اسامي ياصفات

1

تكذيب قيامت

تكذيب كردن

1

جزا

اسامي روزقيامت

2

دورنكردن يتيم

اقشار ضعيف- يتيم

3

خوراك مسكين

اقشارضعيف- مسكين

7-4

دلايل قبول نشدن نماز

عبادات فردي - نماز

5

اهميت دادن به نماز

عبادات فردي - نماز

6

رياكردن

كارهاي ناپسند

7

منع نكردن كمك به مسكين

اقشارضعيف- مسكين


برچسب‌ها: موضوعات سوره ماعون, موضوع سوره ماعون, سوره 107
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 16:8  توسط نویسنده وبلاگ  | 

آيات

موضوع

عنوان

3-1

اهل بيت- حضرت فاطمه (ع)

نكات مهم درموردمحمد(ص)

1

مهربان

خدا- اسامي يا صفات

1

كوثر

سوال يا اعلان به محمد(ص)

2

پروردگار

خدا- اسامي يا صفات

2

برپائي نماز

عبادات فردي - نماز

2

برپائي نماز

دستورمستقيم به محمد(ص)

2

دستوراقامه نماز

نماز

2

قرباني كردن

دستورمستقيم به محمد(ص)

2

قرباني كردن

كارهاي خوب

3

ابتر

كافرين


برچسب‌ها: موضوعات سوره کوثر, حضرت فاطمه, ع, كوثر, موضوع سوره كوثر
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 16:0  توسط نویسنده وبلاگ  | 

آيات

موضوع

عنوان

1

مهربان

خدا- اسامي يا صفات

1

ابولهب

لعنت خدا

2

بكارنيامدن مال واموال

وضعيت محشر

3

ابولهب

اهل جهنم

3

آتش پرزبانه

وضعيت جهنم

4

زن ابولهب

اهل جهنم

4

هيزم

وضعيت جهنم

5

طناب ازليف خرما

معادجسماني

5

گردن

معادجسماني


برچسب‌ها: موضوعات سوره مسد, موضوع هاي سوره لهب, ابولهب, موضوع سوره مسد
+ نوشته شده در  یکشنبه 2 آذر1393ساعت 14:22  توسط نویسنده وبلاگ  | 

مطالب قدیمی‌تر